THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG
--------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015";
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

>> Xem thêm:  Công chức, viên chức nghỉ việc theo nguyện vọng có được hưởng trợ cấp thôi việc ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long với những nội dung chính sau đây:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:
- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP
- Tên tiếng Anh: Thanglong Construction Joint Stock Corporation
- Tên viết tắt: TLG
- Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.3834.3087. Fax: 04.3834.5212.
- Website: www.thanglonggroup.com.vn

>> Xem thêm:  Số tiền bồi thường tai nạn giao thông như thế nào là hợp lý ? Cần làm gì khi không thỏa thuận được ?

2. Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Xây dựng Thăng Long đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
a) Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
Tổng số cổ phần: 30.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:
- Nhà nước nắm giữ: 10.500.000 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ;
- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 391.400 cổ phần, chiếm 1,3% vốn điều lệ;
- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 803.300 cổ phần, chiếm 2,68% vốn điều lệ;

>> Xem thêm:  Trình tự thành lập công ty liên doanh theo thủ thủ tục đầu tư ? Quy định về người đại diện theo pháp luật

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 6.000.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;
- Bán đấu giá công khai: 12.305.300 cổ phần, chiếm 41,02% vốn điều lệ.
5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu.
6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP là Bộ Giao thông vận tải.
7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tiêu chí và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định hiện hành.
8. Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
9. Phương án sắp xếp lao động:
- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 392 người;

>> Xem thêm:  Chồng mua một chiếc xe ô tô cũ ở showroom ô tô có thuộc tài sản chung của vợ chồng nếu ly hôn ?

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 383 người;
Bộ Giao thông vận tải thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ Nhà nước quy định.
10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Xây dựng Thăng Long quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Giao thông vận tải:
- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng Thăng Long công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP. Trước năm 2016 thực hiện chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Thăng Long chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Xây dựng Thăng Long cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Thủ tục khởi kiện người gây tai nạn giao thông làm thế nào ? Cách xác định số tiền được bồi thường ?

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Xây dựng Thăng Long;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?