ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON T
UM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCÁP DỤNG TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THEO NGHỊ QUYẾT 43/NQ-CP NGÀY 06/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Luật nhà ở năm 2005;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của các Luật liên quan đếnđầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CPngày 06/6/2014của Chính phủ về một sốnhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dựán đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư tại Công văn số 88/SKHĐT-HTĐT ngày 22 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Áp dụng trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theoNghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/6/2015củaChính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hìnhthành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinhdoanh (sau đây viết tắt là Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ).

Điều 2. Giao các Sở, ban ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức,cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyếtsố 43/NQ-CP của Chính phủ như sau:

1.Thựchiện đơn giản hóa thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Điều 2 củaNghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ trong quá trình giải quyết thủ tục thực hiệndự ánđầu tư có sử dụng đất trên địa bàntỉnh.

2.Quytrình và các nội dung quy định chi tiết về các thủ tục hành chính trong hìnhthành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Phụ lục 1 của Nghị quyết số43/NQ-CP của Chính phủ được cụ thể hóa tại Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo Quyết địnhnày.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Việc thực hiện Nghị quyết 43/NQ-CPcủa Chính phủ để giải quyết các thủ tục liên quan đến quản lý về quy hoạch kiếntrúc, quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý đất đai phải đảm bảo cùng với Luật vàNghị định củaChính phủ quy định cho lĩnhvực đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành chức năng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báocáo chỉ đạo và giải quyết.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. GiaoSở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn bổ sung trong hồ sơ mời đấu giá, mời thầu lựachọn nhà đầu tư các nội dung đến các yêu cầu đối với dự án thuộc lĩnh vực đầutư có điều kiện.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhthực hiện, chủ trì cùng các Sở, ngành đề xuất biện pháp tháo gỡ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các vănbản Luật, văn bản dưới Luật mới ban hành và Nghị quyết43/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủyếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốcgia hai năm 2015-2016 và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, xây dựng hoànchỉnh quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong quý IV năm2015.

2. GiaoSở Xây dựng hướng dẫn bổ sung trong hồ sơmời đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các nội dung liên quan đến chấp thuận đầu tưdự án phát triển nhà ở đối với dự án nhàở và chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới đối với dự án xây dựng khu đô thịmới.

3. GiaoSở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành chức năng giải quyết cácthủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng; đất theo đúng quy định của Luật Đất đai2013 và các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2013.

4. CácSở, ban, ngành, các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các thủ tục theohướng giảm bớt thời gian, chi phí chuẩn bịhồ sơ cho nhà đầu tư trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính:

- Tiếp tục thực hiện việc liênthông giữa các Sở, ngành chức năng để giải quyếtthủ tục hành chính.

- Cho phép thực hiện song song,đồng thời nhiều thủ tục hành chính trong cùng thời gian.

- Thực hiện kế thừa kết quả giảiquyết thủ tục hành chính để xem xét giải quyết các thủ tục hành chính tiếptheo; cơ quan chủ trì giải quyết căn cứ hồsơ pháp lý của dự án do Nhà đầu tư trình, nếu đảm bảo đủ điều kiện theo quyđịnh thì giải quyết ngay, hạn chế tối đa việc gửi xin ý kiến của các cơ quan liên quan trong quá trình giảiquyết các thủ tục hành chính.

- Trường hợp đặc biệt để đáp ứng;tiến độ triển khai dự án theo mục tiêu cụ thể củatỉnh hoặc cần phải làm rõ nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, cơquan chủ trì có thể tổ chức hợp với cáccơ quan có liên quan để thống nhất giải quyết hoặc đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định (khôngphải lấy ý kiến bằng văn bản)theođúng nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính quy định tại Nghị quyết số 43/NQ-CPcủa Chính phủ.

- Tự rà soát, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết các thủ tụcđầu tư theo phân công tại các phụ lục kèm theo Quyết định này và tổ chức niêm yết công khai để triển khai thựchiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh xem xét giải quyết.

5. GiaoSở Nội vụ chủ trì, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ việc thựchiện các thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầutư có sử dụng đất, xử lý vi phạmtheo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Giám đốc các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn
phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP(KTTH);
- Lưu: VT, KTN8, 4, 7, 9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

PHỤ LỤC 1

QUYTRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯCÓ SỬ DỤNG ĐẤT
(Đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sửdụng đất)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 231/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng thực hiện

Cơ quan giải quyết

Thời gian gii quyết

Ghi chú

1

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất

Dự án đầu tư thuộc danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Cơ quan được giao đấu thầu

Theo quy định tại Điều 12, Luật Đấu thầu

2

Đăng ký đầu

Dự án đầu tư thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05 ngày làm việc

3

Thông báo thu hồi đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường

Theo quy định của Luật Đất đai

4

Thẩm định thiết kế cơ sở

Dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án. Các dự án khác, việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết theo quy định tại khoản 2, điểm a khoản 3 và điểm a khoản 4, Điều 57, Luật xây dựng năm 2014

Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Nhóm C: 10 ngày làm việc

Nhóm B: 15 ngày làm việc

Nhóm A: 20 ngày làm việc

5

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục số III kèm theo Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ

Cơ quan phòng cháy chữa cháy

15 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời các thủ tục này

6

Thông tin/ thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

10 ngày làm việc

7

Thẩm tra sau thiết kế cơ sở

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

- Công trình cấp 1 trở lên: 30 ngày làm việc.

- Công trình các cấp còn lại: 20 ngày làm việc.

8

Cam kết bảo vệ môi trường; Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án đầu tư theo quy định lại Phụ lục 2 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính phủ

Cơ quan tài nguyên và môi trường

- Cam kết: 05 ngày làm việc

- Thẩm định, phê duyệt: 45 ngày làm việc

9

Công khai và thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng

Dự án có sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp xã, UBND cấp huyện

90 ngày làm việc

Thời gian thực hiện gồm:

- Niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp phương án, 20 ngày làm việc

Phê duyệt phương án 05 ngày làm việc

- Công khai phương án được duyệt: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án.

- Chi trả tiền đền bù: 40 ngày làm việc, kể từ sau khi công khai phương án được duyệt

- Bàn giao đất: 20 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ

10

Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường

- Đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất: 20 ngày làm việc; Trường hợp dự án có ảnh hưởng đến rừng thì 25 ngày làm việc.

- Đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất: 15 ngày làm việc; trường hợp dự án có ảnh hưởng đến rừng thì 20 ngày làm việc.

11

Ký hợp đồng thuê đất/ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cơ quan thuế

10 ngày làm việc

12

Nhận bàn giao đất trên bản đồ và thực địa

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

5 ngày làm việc

13

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

07 ngày làm việc

14

Thông báo khởi công

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Chdự án

15

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình quy định tại Điều 32 Nghị định số15/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

- Công trình cấp III, IV: 15 ngày làm việc

- Công trình loại đặc biệt, cấp I, II: 30 ngày làm việc

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, tiếp nhận hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư và tổ chức thành lập đoàn công tác liên ngành để tiến hành nghiệm thu, xác nhận cho nhà đầu tư một lần.

16

Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Dự án đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Cơ quan tiếp nhận đề nghị: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan tài nguyên và môi trường

20 ngày làm việc

17

Cấp phép hoạt động/mở ngành/cho phép hoạt động/chứng nhận đủ điều kiện

Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Tùy theo loại hình, quy mô của từng dự án

Quy định về thời gian thực hiện phải đảm bảo tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức và phù hợp với khả năng thực hiện của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH THỰC HIỆNTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
(Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu lựa chọn nhàđầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất)
(Ban hành kèm theo Quyết định số:231/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên thủ tục hành chính

Đi tượng thực hiện

Cơ quan giảiquyết

Thời gian gii quyết

Ghi chú

1

Chấp thuận chủ trương đầu tư (Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính này tại phụ lục 3 kèm theo)

Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27 ngày làm việc, trong trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp thì không quá 32 ngày làm việc

Kết quả giải quyết:

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (gồm các nội dung theo yêu cầu của giấy phép quy hoạch - theo mẫu kèm theo)

- Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)

2

Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết/quy hoạch tổng mặt bằng

Dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, gồm:

a) Trong trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

b) Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết;

c) Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc chưa có thiết kế đô thị, trừ nhà ở.

Cơ quan quản lý quy hoạch, UBND các huyện /Thành phố

30 ngày làm việc

3.

Thẩm định thiết kế cơ sở

Dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án. Các dự án khác: việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết.

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành

Nhóm C: 10 ngày làm việc;

Nhóm B: 15 ngày làm việc;

Nhóm A: 20 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời các thủ tục này

4

Thông tin/thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Các đơn vị quản lý chuyên ngành

10 ngày làm việc

5

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục 3, Nghị định số46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ

Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy

15 ngày làm việc

6

Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở/thẩm định, quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới

Dự án phát triển nhà ở và dự án đầu tư khu đô thị mới

Sở Xây dựng, UBND các huyện/Thành phố

30 hoặc 65 ngày làm việc theo loại dự án

7

Cam kết báo cáo môi trường/Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án đầu tư theo quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính phủ

Cơ quan tài nguyên và môi trường

- Cam kết bảo vệ môi trường: 05 ngày làm việc

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 45 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời các thủ tục này

8

Thông báo thu hồi đất

Dự án đầu tư sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường

Theo quy định của Luật Đất đai

9

Điều tra số liệu, lập, phê duyệt, công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đền bù, nhận mặt bằng

Dự án đầu tư sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: UBND cấp xã, UBND cấp huyện

90 ngày làm việc

Thời gian thực hiện gồm:

- Niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp phương án 20 ngày làm việc;

- Phê duyệt phương án: 05 ngày làm việc

- Công khai phương án được duyệt: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án

- Chi trả tiền đơn bù 40 ngày làm việc, kể từ sau khi công khai phương án được duyệt.

- Bàn giao đất: 20 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ.

10

Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường

- Đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất: 20 ngày làm việc; Trường hợp dự án có ảnh hưởng đến rừng thì 25 ngày làm việc.

- Đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất: 15 ngày làm việc: trường hợp dự án có ảnh hưởng đến rừng thì 20 ngày làm việc.

11

Thuê đơn vị lập hồ sơ định giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Đơn vị định giá

10 ngày làm việc

12

Thẩm định hồ sơ định giá, xác định đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Tài chính và các ngành có liên quan

10 ngày làm việc

13

Phê duyệt đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất

UBND Thành phố

10 ngày làm việc

14

Ký hợp đồng thuê đất/thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường: Cơ quan thuế

10 ngày làm việc

15

Nhận bàn giao đất trên bản đồ và thực địa

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường

5 ngày làm việc

16

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường

07 ngày làm việc

17

Thẩm tra thiết kế

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối vớicác công trình quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành

- Công trình cấp 1 trở lên: 30 ngày làm việc

- Công trình còn lại: 20 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời với các thủ tục hành chính về đất đai

18

Thông báo khởi công

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đầu tư

19

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trìnhquy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng

Công trình cấp III, IV: 15 ngày làm việc;

- Công trình loại đặc biệt, cấp I, II: 30 ngày làm việc

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, tiếp nhận hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư và tổ chức thành lập đoàn công tác liên ngành để tiến hành nghiệm thu, xác nhận cho nhà đầu tư một lần

20

Kiểm tra xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Dự án đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Cơ quan tiếp nhận đề nghị: Cơ quan quản lý nhà nước và xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan tài nguyên và môi trường

25 ngàylàm việc

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, tiếp nhận hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư và tổ chức thành lập đoàn công tác liên ngành để tiến hành nghiệm thu, xác nhận cho nhà đầu tư một lần

21

Cấp phép hoạt động/mở ngành/cho phép hoạt động/chứng nhận đủ điều kiện

Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Tùy theo loại hình, quy mô của từng dự án

Quy định về thời gian thực hiện phải đảm bảo tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức và phù hợp với khả năng thực hiện của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG THỦ TỤCCHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Áp dụng trong trường hợp giao đất, cho thuêđất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự áncó sử dụng đất)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 231/QĐ- UBNDngày 24 tháng 4 năm 2015 của UBNDtỉnh Kon Tum)

I. Về trình tự, thủ tục

1. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư: 27ngày làm việc, trong trường hợp gắn với thànhlập Doanh nghiệp thì không quá 32 ngày làm việc.

- Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư; Nhàđầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Sở Kếhoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tiếp nhận và ghiphiếu hẹn trả hồ sơ sau 27 ngày làm việc; trong trường hợp gắn với thành lậpDoanh nghiệp thì không quá 32 ngày làm việc.

- Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận hồsơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và thông báo bằng văn bản các yêu cầu cần bổsung, sửa đổi hồ sơ (nếu có);

- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định, Sở Kếhoạch và Đầu tư trực tiếp thẩm định và có văn bản thẩmđịnh hồ sơ gửi đến các Bộ, ngành / Sở, ngành có liên quan và UBND huyện,thành phố để tham gia thẩm định các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý nhànước của cơ quan, đơn vị mình;

- Sau 10 ngày kể từ ngày gửi hồ sơ đề nghị phối hợp thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộchọp liên ngành các sở ngành, UBND huyện, thành phố và nhà đầu tư để thống nhấtđịa điểm, ranh giới lập dự án đầu tư đối với các trường hợp chưa xác định đượcđịa điểm, ranh giới nghiên cứu lập dự án đầu tư;

- Sau 5 ngày họp thống nhất địa điểm hoặcsau 15 ngày kể từ ngày Sở Kế hoạchvà Đầu tư gửi hồ sơ, các sở, ngành / Bộ, ngành và UBNDhuyện, thành phố có văn bản thẩm định về nộidung quản lý nhà nước theo quy định, gửi vềSở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáoUBND tỉnh. Trường hợp quá thời gian quy định, nếu cơ quan phối hợp không trảlời thì được xem là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấpcó thẩm quyền xem xét quyết định dự án vềnội dung dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ củamình; cơ quan chủ trì thực hiện các bước tiếp theo;

- Sau 5 ngày kể từ ngày nhận được các vănbản thẩm định của các Sở, ngành / Bộ, ngành và UBND huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp trìnhUBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấpthuận chủ trương đầu tư;

- Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhậnđược báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tínhtheo dấu bưu điện hoặc dấu công văn đến trong trường hợp gửi trực tiếp), UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định về chấp thuận chủtrương đầu tư hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết của thủ tụcchấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thủ tục đăngký, cấp chứng nhận đầu tư: 5 ngày làm việc

2.1. Đăng ký đầu tư: Áp dụng đối với trườnghợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầutư có sử dụng đất và nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án trên đất thuộc quyền sử dụng củanhà đầu tư.

- Sau khi có kết quả trúng thầu, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo quyđịnh và nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạchvà Đầu tư.

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

2.2. Cấp chứng nhận đầu tư: Áp dụng đối với dự án đầu tư có điều kiện trong trườnghợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầutư không thông qua đấu giá, đấu thầu.

- Các bước thẩm địnhhồ sơ cấp chứng nhận đầu tư giống như thẩm địnhchấp thuận chủ trương đầu tư (tại điểm 1 - Mục I) nhưng yêu cầu thànhphần hồ sơ có bổ sung thêm theo luật đầu tư 2005.

- Sau 5 ngày kể từ ngày nhận được các vănbản thẩm định của các Sở, ngành / Bộ, ngành và UBND huyện, thành phố, Sở Kế hoạchĐầutư có trách nhiệm tổng hợp trình UBND tỉnh cấpchứng nhận đầu tư hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhậnđược báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tínhtheo dấu bưu điện hoặc dấu công văn đến trong trường hợp gửi trực tiếp),UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định về cấp chứng nhận đầu tư hoặc báo cáo Thủtướng Chính phủ;

- Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết của thủ tục cấp chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. Quy trình gửi, tiếp nhận, phối hợp xử lý hồ sơ

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạchđầutư tỉnh Kon Tum.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và trả kếtquả thông qua bộ phận một cửa.

- Thủ tục này được công khai rộng rãi trên các phươngtiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên trang Website của sở Kế hoạch và đầu tư (Chuyên mục hỗ trợ đầutư).

- Để đảm bảo giải quyết các thủ tục nhanh chóng,rút ngắn thời gian so với quy định; yêu cầu các bộ phận đầu mối giải quyết côngviệc tại Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bộ phận một cửa) gửivà nhận văn bản theo hình thức trực tiếp ký nhận hoặc qua hộp thư điện tử vàđường bưu điện, ngay sau khi văn bản được ký tên, đóng dấu, vào số.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo quy định tạiNghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 củaChínhphủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hìnhthành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụngđất để cải thiện môi trường kinh doanh để hướng dẫn cụ thể về tình tự thựchiện, thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện; phí và lệ phí; yêu cầu, điều kiện.