ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI VIỆT NAMTỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 18/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Tăngcường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam vay vốn ngân hàng Thế giới;

Theo đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3915/CV-LĐTBXH ngày 14/10/2013 về việcthành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hộiViệt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 52/TT-LĐTBXH ngày 05/11/2013 vàcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 946/TTr-SNV ngày 11/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, gồm cácông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đoàn Văn Việt - Phó Chủ tịchUBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Trương Ngọc Lý - Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội: Phó Trưởng ban;

3. Ông Đặng Trí Dũng - Phó Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;

4. Ông Nguyễn Gia Khang - Phó Giámđốc Sở Tài chính: Thành viên;

5. Bà Đàm Thị Kinh - Phó Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo: Thành viên;

6. Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giámđốc Sở Y tế: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đình Đỉnh - Phó Giámđốc Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên;

8. Ông Bon Yô Soan - Phó Trưởng banDân tộc tỉnh: Thành viên;

9. Mời bà Hồ Thị Thu Nguyệt - PhóChủ tịch Hôi Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Thành viên;

10. Ông Ngô Hữu Hay - Phó Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo:

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo,tổ chức thực hiện dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam trên địabàn tỉnh Lâm Đồng;

2. Chỉ đạo, đôn đốc và giám sát cáccơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt triểnkhai thực hiện dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam tại tỉnh LâmĐồng.

Điều 3. Tổ chức và hoạt độngcủa Ban chỉ đạo:

1. Các thành viên của Ban Chỉ đạodự án tỉnh Lâm Đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoànthành nhiệm vụ.

2. Trưởng ban chỉ đạo sử dụng condấu của UBND tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

3. Phó Trưởng ban chỉ đạo sử dụngcon dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm nhiệm vụ thường trực Banchỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban Dân tộctỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt; Thủ trưởng các cơquan có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VX3, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến