NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2318/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀLÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANHTOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙTRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định các mứclãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 14,0%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 12,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trongthanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toánbù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng: 14,0%/năm.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2008, thay thế Quyết định số 1316/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2008 về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất táichiết khấu và Quyết định số 1849/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2008 về lãi suấtcho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếthụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với cácngân hàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tíndụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn