THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 234/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư khu

xây dựng tập trung Định Công, huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội

 ______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177/CP của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 1994;

Xét tờ trình của liên Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội tại văn bản số 23/BXD-UB ngày 25 tháng 3 năm 1996 và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1491/BKH-VPTĐ ngày 10 tháng 4 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu xây dựng tập trung Định Công, thành phố Hà Nội với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên Dự án: Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Công ty phát triển nhà và đô thị - Bộ xây dựng.

3. Địa điểm: xã Định Công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

4. Diện tích: 35 ha.

5. Nội dung đầu tư:

- San lấp mặt bằng 333.114 m3 - Đường giao thông 109.826 m2

- ng thoát nước mưa 5.320 m - ống thoát nước bẩn 11.190 m - ống cấp nước 7.290 m

- Cấp điện 13.350 KVA

- Thông tin 4.000 số máy điện thoại

- Trường học 8.150 m2 sàn - Nhà trẻ mẫu giáo 7.040 m2 sàn - Công trình công cộng 1.660 m2 sàn - Nhà ở 297.500 m2 sàn

- Công trình dịch vụ 68.468 m2 sàn.

6. Tổng mức đầu tư (Kể cả đền bù, giải phóng mặt bằng): 287.080.558.000 đồng. Trong đó:

- Xây lắp 119.761.415.000 đồng.

- KTCB khác 155.290.755.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay, vốn huy động và vốn tự có của chủ đầu tư để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Vốn ngân sách để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải