UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thù lao và phụ cấp kiêm nhiệm đối với các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của Chính Phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 23/TT-STC ngày 04 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thù lao và phụ cấp kiêm nhiệm đối với các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh (Hội đồng):

- Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng/tháng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng:400.000 đồng/tháng;

- Ủy viên Hội đồng: 300.000 đồng/tháng.

2. Mức thù lao cho công tác giám sát của Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng:

- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng cho một kỳ vé xổ số kiếm thiết truyền thống là 30.000 đồng/người/lần quay;

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé sổ số bóc, vé xổ số cào và giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng cho một kỳ vé sổ số bóc hoặc vé xổ số cào là 30.000 đồng/người;

- Giám sát việc niêm phong, kiểm đếm, đối chiếu xác nhận vé tiêu thụ một kỳ vé xổ số kiếm thiết truyền thống (bước 2) là 50.000 đồng/người;

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số kiếm thiết truyền thống không tiêu thụ hết (bước 1) theo quy định chung của Khối xổ số Miền Trung - Tây nguyên là 30.000 đồng/người.

Điều 2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước 01 thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh có trách nhiệm chi trả các khoản phụ cấp kiêm nhiệm và thù lao nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước 01 thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện