ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 238/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀMVIỆC CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủvề Bảo vệ dân phố;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007của Liên Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chínhphủ;
Được sự nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại công văn số 37/HĐND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2008 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trìnhsố 2009/TTr-STC ngày 29 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độbồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phốnhư sau:

1. Chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ:Bảo vệ dân phố được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ vềcông tác bảo vệ an ninh, trật tự do cấp trên triệu tập và được hưởng chế độ đilại, ăn ở như quy định đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã tại Quyết địnhsố 213/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcban hành Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồidưỡng.

2. Trang bị phương tiện đối vớiBảo vệ dân phố, Tổ bảo vệ dân phố:

a) Bảo vệ dân phố đượctrang bị:

- Giấy chứng nhận, biển hiệu,băng chức danh theo mẫu thống nhất.

- Hai bộ đồng phục (quần áo XuânHè), một phù hiệu tay áo, một mũ mềm, một đôi giầy da, một đôi tất chân, mộtdây lưng da, một bộ quần áo mưa, một sổ ghi chép/năm;

b) Tổ bảo vệ dân phố được trangbị: mỗi Tổ bảo vệ dân phố được trang bị 2 (hai) đèn pin/năm.

3. Nguồn kinh phí: hằng năm SởTài chính bố trí và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiệnchế độ bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện làm việc phục vụ công tác củaBảo vệ dân phố cho Công an tỉnh. Việc mua sắm trang bị phương tiện làm việcthực hiện theo quy định tại Quyết định số 122/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện đấu thầu mua sắm tài sảntrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan