BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 24/1999/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty Lắp máy trên cơ sở tổ chức lại các xí nghiệp

 lắp máy thuộc các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng

 công nghiệp Việt Nam

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 1999 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Lắp máy-doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, trên cơ sở tổ chức lại các xí nghiệp lắp máy thuộc các doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

- Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tên giao dịch Quốc tế: INSTALLATION COMPANY, viết tắt là: (INCO)

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại : 21A, đường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh:

- Lắp đặt các dây chuyền sản xuất đồng bộ, các công trình nguồn và trạm điện; lắp đặt, sửa chữa thiết bị, ống công nghệ, hệ thống thông tin, tự động hoá, điều hoà không khí, xử lý môi trường, phòng chống cháy, điện lạnh( gọi chung là lắp máy).

- Gia công, chế tạo kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn; xây dựng các công trình công nghiệp, công trình dân dụng và công cộng, công trình đường dây tải điện; dịch vụ cơ giới, vận tải và vật liệu xây dựng.

Vốn Điều lệ của Công ty Lắp máy là: 9.112.117.951,00 đồng

Điều 3. - Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Công ty Lắp máy tại thời điểm thành lập gồm có:

1- Xí nghiệp Cơ giới-Điện máy (thuộc Công ty Xây lắp hoá chất)

2- Xí nghiệp Cơ khí xây dựng điện (thuộc Công ty Xây lắp điện 1)

3- Xí nghiệp Xây lắp công trình thuỷ điện nhỏ (thuộc Công ty XLĐ 4)

4- Xí nghiệp Lắp máy Điện-Xây dựng (thuộc Công ty XL&SXCN)

5- Xí nghiệp Xây lắp hoá chất miền Nam 1 (thuộc Công ty XLHC)

- Các Xí nghiệp trên có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, được hoạt động sản xuất kinh doanh theo Điều lệ và phân cấp của Công ty và theo các quy định của pháp luật.

Điều 4. - Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Công ty: Xây lắp điện 1, Xây lắp điện 4, Xây lắp hoá chất, Xây lắp và sản xuất công nghiệp thực hiện việc bàn giao các xí nghiệp được tách chuyển cho Công ty Lắp máy theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công ty Lắp máy có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, các Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, các Giám đốc Công ty( Xây lắp điện 1; Xây lắp điện 4; Xây lắp hoá chất; Xây lắp và sản xuất công nghiệp), các Giám đốc Xí nghiệp (Cơ giới - Điện máy thuộc Công ty Xây lắp hoá chất; Cơ khí xây dựng thuộc Công ty Xây lắp điện 1; Xây lắp công trình thuỷ điện nhỏ thuộc Công ty Xây lắp điện 4; Lắp máy điện-xây dựng thuộc Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp; Xây lắp hoá chất miền Nam 1 thuộc Công ty Xây lắp hoá chất),Giám đốc Công ty Lắp máy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư