UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Về một số quy định đối với việc quản lý và sử dụng Nhà khách tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ ý kiến cúa Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 664/CP-KTTH ngày 18-7- 2000 về hoạt động của Nhà khách trực thuộc UBND tỉnh;

- Thực hiện Thông báo số 688/TB-TU ngày 23-10-2000 cúa Thường trực Tỉnh ủy về Nhà khách của tỉnh; Quyết định số 92/QĐ-UB ngày 21-11-2000 của UBND tỉinh Nghệ An về việc tiếp nhận Nhà khách Nghệ An;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhà khách tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh quản lý gồm: Nhà khách Nghệ An I , Nhà khách Nghệ An II (sau đây gọi là Nhà khách) hoạt động theo chế độ của Nhà nước quy định. Nhiệm vụ chính trị của Nhà khách là phục vụ ăn, nghỉ, hội họp cho các đối tượng là cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng, Quốc hội, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Ngoài nhiệm vụ chính trị được giao, Nhà khách được tận dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, lao động hiện có để tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu đảm bảo hiệu quả đúng pháp luật.

Điều 2: Quan hệ giữa Nhà khách với các cơ quan có khách nghỉ là quan hệ đặt hàng, thực hiện thanh toán theo biểu giá của Nhà khách có sự quản lý của các cơ quan chức năng theo quy định.

Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND - UBND Tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan có nhu cầu tiếp khách trực tiếp đến đặt hàng tại Nhà khách, trường hợp hết phòng ngủ thì phải liên hệ, bố trí khách nghỉ ở nơi khác. Người trực tiếp giao dịch đặt hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí theo quy định của Nhà khách.

Văn phòng HĐND - UBND tỉnh chỉ chịu trách nhiệm đối với khách của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tiếp.

Điều 3: Các cơ quan hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ tiếp khách, các chi phí hội họp, hội nghị, hội thao... phải đúng chế độ của Bộ Tài chính quy định.

Điều 4: Một số quy định đối với Nhà khách:

1. Nhà khách phải có quy chế hoạt động đón tiếp khách, nội quy quản lý nội bộ, có biểu giá cho thuê phòng ngủ, phòng họp đảm bảo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị được cơ quan chủ quản phê duyệt làm căn cứ thực hiện, có thực đơn ăn uống hợp lý, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

2. Nhà khách tự chịu trách nhiệm trong việc tiếp-nhận khách, phục vụ và thanh quyết toán trực tiếp với khách hoặc người đặt hàng theo chế độ Nhà nước và những quy định tại Quyết định này,

3. Thực hiện các quy định về quản lý tài chính theo Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất - kỷ thuật được giao, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và cơ quan cấp trên.

4. Lập và báo cáo đầy đủ, chính xác kế hoạch năm, dự toán thu - chi tài chính; tình hình thực hiện kế hoạch, quyết toán hàng quý, 6 tháng, một năm và các báo cáo khác theo quy định gửi cho Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá và các cơ quan có liên quan theo chế độ.

5. Giám đốc Nhà khách phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của Nhà khách, về các khoản thu, chi trước pháp luật và đời sống của cán bộ công nhân viên chức.

Điều 5: Văn phòng HĐND - UBND tỉnh là cơ quan quản lý trực tiếp các Nhà khách, có trách nhiệm:

1. Quản lý hoạt động của các Nhà khách, giúp đỡ và tạo điều kiện để các Nhà khách thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

2. Phê duyệt biểu giá cho thuê phòng ngủ, phòng họp theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27-10-2000 của Bộ Tài chính để Nhà khách có căn cứ thực hiện.

3. Kiểm tra, xét duyệt quyết toán năm và các công tác quản lý tài chính theo quy định.

Điều 6: Sở Tài chính - Vật giá, Cục Thuế Nhà nước tỉnh và các cơ quan khác thực hiện nhiệm vụ quản lý theo chức năng, tạo điều kiện để các Nhà khách của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 7: Các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng có quan hệ tiếp khách, hội nghị, hội thảo... tại Nhà khách có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ Nhà nước quy định phối hợp với Nhà khách thực hiện tốt Quyết định này.

Điều 8: Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm thực hiện những quy định tại Quyết định này. Tổ chức cá nhân thực hiện tốt sẽ được khen thưởng theo chế độ quy định, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật . giá, Giám đốc các Nhà khách, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Doãn Hợp