ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp của nhà nước năm 2005

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 187/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004 của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XIV - kỳ họp thứ 2 về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 19/TT-NV ngày 18/01/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2005 cho các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa – Thông tin: 86 người (khi tuyển dụng, tiếp nhận mới hoặc thay thế yêu cầu tốt nghiệp đúng chuyên ngành, hệ chính quy), chia ra:

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 10 người.

- Trường Nghiệp vụ Văn hóa – Thông tin: 10 người, trong đó có cán bộ quản lý 02, hành chính – phục vụ 02, giáo viên 06 (tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên).

2. Sự nghiệp văn hóa – thông tin – thể dục – thể thao: 76 người, chia ra:

- Ban Quản lý di tích – Danh thắng: 07 người, trong đó chuyên môn 05 (tốt nghiệp đại học trở lên), 01 kế toán kiêm tạp vụ, 01 thủ quỹ kiêm văn thư – đánh máy.

- Thư viện tỉnh: 11 người.

- Bảo tàng tỉnh: 13 người.

- Nhà Văn hóa – thông tin tỉnh: 14 người.

- Đoàn chèo Hưng Yên: 31 người.

Điều 2. Các ông bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa – Thông tin, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa – Thông tin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách