THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢCỦA QUỸ QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CHO DỰ ÁN CẢI THIỆN SỰ THAM GIA THỊTRƯỜNG CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI 02 TỈNH HÀ TĨNH VÀ TRÀ VINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 1987/BTC-TCĐN ngày 05 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định tài trợ cho Dự án "Cải thiện sự tham gia thịtrường cho người nghèo tại 02 tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh", đã được Đại sứĐặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Italia ký vớiQuỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) ngày 21 tháng 12 năm 2006.

Điều 2. Giao Bộ Tư pháp ban hành Ý kiến pháp lý về Hiệp định tài trợ và các vănkiện liên quan theo quy định tại Khoản 7.02, Điều VII của Hiệp định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt để tuyên bốHiệp định có hiệu lực.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Trà Vinh và Bộ Tài chính thựchiện các hành động là điều kiện có hiệu lực của Hiệp định.

Điều 5.Bộ Tài chính sớm thực hiện việc ký Hiệp định phụ cho vay lại với Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại văn bản số 1304/TTg-QHQT ngày 22 tháng 8 năm 2006, bảo đảm tiến độtriển khai thực hiện Dự án.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơquan có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Trà Vinh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: NN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm