QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 24/2008/QĐ-NHNN

NGÀY 22 THÁNG 08 NĂM 2008 

BAN HÀNH QUY CHẾ THU ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊUCHUẨN LƯU THÔNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 1998của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Điều 2.Quyết định nàycó hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1722/2004/QĐ-NHNN ngày 31/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quychế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngânhàng Nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhànước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc)tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Đặng Thanh Bình

QUY CHẾ

THU ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 8 năm 2008của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc thu đổi, đóng gói,giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà Nước, tổ chứctín dụng, Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

1. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là tiềngiấy (tiền cotton và tiền polymer), tiền kim loại do Ngân hàng Nhà Nước ViệtNam phát hành, đang lưu hành hợp pháp nhưng bị rách nát, hư hỏng đượcphân loại theo các tiêu chuẩn do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định.

2. Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố công khai tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông làm cơ sở cho việc tuyển chọn, thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông.

Điều 3. Trách nhiệm thu đổi tiền không đủtiêu chuẩn lưu thông

Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh), SởGiao dịch Ngân hàng Nhà Nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước (sau đây gọichung là đơn vị thu đổi) có trách nhiệm thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông cho các tổ chức, cá nhân và niêm yết công khai tại nơi giao dịch quy địnhthu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.

Chương II

TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Điều 4. Phân loại tiền không đủ tiêu chuẩnlưu thông

1. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông

a. Tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hìnhảnh hoa văn, chữ, số; nhàu, nát, nhoè, bẩn, cũ; rách tời hay liền mảnh được candán lại, rách mất góc (kích thước theo mỗi cạnh tờ tiền không quá 10mm).

b. Tiền kim loại bị mòn, hư hỏng một phần hoặctoàn bộ hình ảnh, hoa văn, chữ, số và lớp mạ trên đồng tiền.

2. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản.

a. Tiền giấy bị ố bẩn; thủng lỗ, rách mất mộtphần; cháy hoặc biến dạng do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao; giấy in, màu sắc,đặc điểm kỹ thuật bảo an của đồng tiền bị biến đổi do tác động của hóa chất(như chất tẩy rửa, axít, chất ăn mòn…); viết, vẽ, tẩy xóa; đồng tiền bị mụchoặc biến dạng bởi các lý do khác nhưng không do hành vi hủy hoại.

b. Tiền kim loại bị cong, vênh, thay đổi địnhdạng, hình ảnh thiết kế do tác động của ngoại lực hoặc nhiệt độ cao; bị han gỉdo tiếp xúc với hoá chất ăn mòn kim loại.

3. Tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc củanhà sản xuất như giấy in bị gấp nếp làm mất hình ảnh hoặc mất màu in, lỗi lấmbẩn mực in và các lỗi khác trong khâu in, đúc.

Chương III

THU ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Điều 5. Tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩnlưu thông

Trong quá trình thu, chi tiền mặt với các tổchức, cá nhân (sau đây gọi chung là khách hàng), đơn vị thu đổi phải thực hiệntuyển chọn và thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định tạiKhoản 1 Điều 4 Quy chế này.

Trong quá trình kiểm đếm, giao nhận tiền mặtgiữa các đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàngNhà Nước nếu phát hiện tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản lẫn trongbó tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông thì thực hiện thu phí theo quy định tại Điều 8Quy chế này và báo nợ phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho đơn vị cótên trên niêm phong.

Điều 6. Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông

1. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thôngquy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Quy chế này, đơn vị thu đổi có tráchnhiệm thực hiện việc thu đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế vềsố lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ và không thu phí.

2. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thôngquy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế này, khách hàng nộp hiện vật cho đơn vị thuđổi. Đơn vị thu đổi nhận và xét đổi theo các điều kiện sau:

- Tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vihủy hoại;

- Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng rách mất mộtphần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiềncùng loại; nếu được can dán từ hai hoặc ba mảnh của một tờ tiền nguyên gốc thìphải có diện tích lớn hơn 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữnguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an;

- Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng conhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, thì diện tích còn lại tối thiểu phảibằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờtiền, đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an sau: yếu tốhình ẩn trong cửa sổ nhỏ: mực không màu phát quang; phát quang hai hàng sốsêri; chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ điều kiện xét đổi được quy định tại Khoản2 điều này, đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng và thu phí đổi tiềnkhông đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định tại Điều 8 Quy chế này. Nếu khôngđủ điều kiện được đổi, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý dokhông đổi.

Trường hợp các tờ tiền không xác định được có đủđiều kiện được đổi hay không và cần giám định, khách hàng phải có giấy đề nghịđổi tiền (theo mẫu số 01 đính kèm).

Điều 7. Giám định tiền không đủ tiêu chuẩnlưu thông

1. Trường hợp không xác định được tiền có đủđiều kiện được đổi hay không, trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhậnhiện vật của khách hàng, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước chuyển hiện vật kèmgiấy đề nghị giám định (theo mẫu số 02 đính kèm) về Ngân hàng Nhà Nước chinhánh trên địa bàn để giám định. Riêng Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà Nước chuyểnhiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và Kho quỹ.

2. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngàynhận được đề nghị giám định của đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánhthông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghịgiám định. Trường hợp không giám định được, trong thời gian 10 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được hiện vật và đề nghị giám định của đơn vị thu đổi hoặc đề nghịđổi tiền của khách hàng, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh chuyển hiện vật kèm giấyđề nghị giám định về Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹtại Thành phố Hồ Chí Minh để giám định.

3. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngàynhận được đề nghị giám định của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh; Sở Giao dịch Ngânhàng Nhà Nước, Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tạiThành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả giám định bằng văn bản; đồng thời trảlại hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định.

4. Đơn vị đề nghị giám định quyết định phươngthức vận chuyển tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và chịu trách nhiệm đảm bảoan toàn trong quá trình vận chuyển.

Điều 8. Phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông

1. Phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thôngtheo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này là 4% tổng giá trị tiền không đủtiêu chuẩn lưu thông được đổi nhưng mức phí tối thiểu cho một món đổi là2.000đ.

2. Phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đãbao gồm thuế giá trị gia tăng và được hạch toán vào thu nhập của đơn vị thuđổi.

Điều 9. Xử lý tiền hư hỏng, biến dạng nghi dohành vi huỷ hoại

Trường hợp phát hiện tiền biến dạng, hư hỏngkhông đủ tiêu chuẩn lưu thông nghi do hành vi hủy hoại, đơn vị thu đổi lập biênbản, tạm thu giữ hiện vật và chuyển ngay đến cơ quan Công an trên địa bàn đểđiều tra, giám định. Kết luận của cơ quan Công an là cơ sở để đơn vị thu đổithực hiện đổi cho khách hàng hoặc xử lý hiện vật theo quy định của pháp luật

Chương IV

ĐÓNG GÓI, GIAO NHẬN TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Điều 10. Đóng gói tiền không đủ tiêu chuẩnlưu thông

1. Sau khi thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông, đơn vị thu đổi kiểm đếm, bảo quản theo quy định hiện hành của Ngân hàngNhà Nước Việt Nam để nộp về Sở giao dịch Ngân hàng Nhà Nước, Ngân hàng Nhà Nướcchi nhánh trên địa bàn. Giấy đề nghị đổi tiền của khách hàng lưu tại đơn vị thuđổi.

2. Khi thu nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông của các đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh, Sở giao dịch Ngânhàng Nhà Nước có trách nhiệm kiểm tra nếu đảm bảo đúng quy định về điều kiệnđược đổi, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà Nước đónggói theo quy định hiện hành về đóng gói, niêm phong tiền mặt của Ngân hàng NhàNước Việt Nam.

Trường hợp tiền biến dạng không thể đóng bó,Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà Nước thực hiện đónggói theo quy cách: 100 tờ cùng mệnh giá đóng vào 1 túi nhỏ, 10 túi nhỏ đóng vào1 túi lớn, 10 túi lớn đóng vào 1 bao. Bao tiền phải được niêm phong, kẹp chìtheo như quy định hiện hành.

3. Việc đóng gói tiền bị cháy hoặc biến dạng dotiếp xúc với nguồn nhiệt cao của các Kho tiền Trung ương thực hiện như quy địnhtại Khoản 2 điều này.

4. Trường hợp không đủ số lượng để đóng bó (hoặctúi), đơn vị thu đổi đóng gói, bảo quản riêng để thuận tiện trong kiểm đếm,giao nhận.

Điều 11. Giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩnlưu thông.

1. Việc giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông giữa đơn vị thu đổi và Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh, Sở giao dịch Ngânhàng Nhà Nước thực hiện theo định kỳ do Giám đốc Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh,Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà Nước quy định.

2. Việc giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưuthông giữa Ngân hàng Nhà Nước Chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà Nước vớicác kho tiền Trung ương và Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Bình Định thựchiện theo bó đủ 10 thếp, túi đủ 1.000 tờ (hoặc 1.000 miếng) nguyên niêm phong.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Xử lý vi phạm

Các đơn vị thu đổi vi phạm các quy định tại Quychế này tuỳ theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, bồithường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh kiểm traviệc thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của các đơn vị thu đổi trên địabàn.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Đặng Thanh Bình

Mẫu số 01

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịchNgân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu đổitiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân

1. Tên khách hàng:

2. Chứng minh nhân dânsố: Công an cấpngày tháng năm

(có thể sử dụng giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác)

3. Địa chỉ

4. Điện thoại

5. Bảng kê tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Loại tiền

Số tờ

Thành tiền

Số sêri

Cộng

(Có thể kê thành bảngriêng khi cần thiết)

6. Nguyên nhân

7. Đề nghị ngân hàng ………………………. xem xét, thu đổi.


Khách hàng


Nhân viên thu đổi


Kiểm soát

Ngày … tháng … năm
Thủ trưởng đơn vị thu đổi

Ghi chú: Đơn vị thu đổi giao khách hàng 01 bản sao giấy đềnghị, có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu.

Mẫu số 02

GIẤY ĐỀ NGHỊ
GIÁM ĐỊNH TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

PHẦN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH SỬ DỤNG

PHẦN ĐƠN VỊ GIÁM ĐỊNH SỬ DỤNG

1. Đơn vị thu đổi:

2. Địa chỉ

3. Điện thoại

4. Bảng kê tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

7. Đơn vị giám định

8. Địa chỉ

9. Điện thoại

Loại tiền

Số tờ

Thành tiền

Số sêri

Cộng

(Có thể kê thành bảng riêng khi cần thiết)

……………………………………………………….

5. Kết luận sơ bộ

………………………………………………………

6. Đề nghị Ngân hàng ………………........................

giám định số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu

thông nêu trên.

Ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị thu đổi
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

10. Số tiền đủ điều kiện được đổi

11. Số tiền không đủ điều kiện được đổi

(nếu có)

12. Nguyên nhân

Ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị giám định
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)