UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 24/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH ĐÀ NNG

Về việc chuyển dịch nhà, đất tại các khu vực đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành ph Đà Nẵng

________________________

Thời gian qua, Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Chủ tịch UBND thành phố (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 10) về việc chuyển nhượng nhà, đất tại các khu vực đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện các quyền chính đáng và hợp pháp của chủ sở hữu nhà và chủ sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình và thực hiện nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số cá nhân cố tình thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, tặng, cho nhà, đất bằng cách chia tách nhỏ diện tích, không phù hợp với quy hoạch phát triển chung của thành phố, gây trở ngại cho việc quản lý Nhà nước về đất đai và quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, bảo đảm định hướng phát triển quy hoạch đô thị, góp phần sử dụng có hiệu quả quỹ đất đai của thành phố, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Tại các khu vực đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết, việc mua, bán, tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, cho thuê đối với các trường hợp nhà, đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Sổ nghiệp chủ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đầy gọi chung là chuyển dịch nhà, đất) được thực hiện theo đúng các điều kiện do pháp luật quy định và theo quy định sau:

a/ Được phép chuyển dịch toàn bộ nhà, đất;

b/ Việc chuyển dịch một phần nhà, đất chỉ được thực hiện đổi với những trường hợp đặc biệt, thực sự có nhu cầu chính đáng, bức xúc và phải được Chủ tịch UBND thành phố đồng ý.

2. Theo thẩm quyền được giao, Sở Địa chính - Nhà đất, phòng Công chứng Nhà nưóc số 1 thành phố, UBND huyện Hòa Vang chỉ giải quyết thủ tục chuyển dịch nhà, đất đối với các trường hợp đủ điều kiện quy định tại điểm 1 Chỉ thị này.

3. Trường hợp thực hiện việc chuyển dịch nhà, đất không theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định thì người nhận chuyển nhượng nhà, đất không được đền bù thiệt hại về nhà, đất.

4. Việc xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và việc bố trí đất tái định cư đối với những trường hợp đã hoàn tất thủ tục chuyển dịch một phần nhà, đất từ sau ngày 07 tháng 6 năm 2002 (ngày ban hành Chỉ thị 10) đến trước ngày Chỉ thị này có hiệu lực do Chủ tịch UBND thành phố xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp trên nguyên tác chỉ giải quyết đối với những trường hợp đặc biệt, thực sự có nhu cầu chính đáng, bức xúc.

5. Giám đốc Sở xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các Chủ đầu tư công trình thực hiện việc công bố công khai quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố phê duyệt tại địa điểm thuận lợi trong khu vực quy hoạch để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết, đồng thời tổ chức tốt việc xác nhận quy hoạch theo yêu cầu của công dân, tổ chức và đề nghị của các cơ quan chức năng.

6. Sở Địa chính - Nhà đất chịu trách nhiệm:

a/ Thẩm tra, xác minh và đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét giải quyết những trường hợp xin chuyển dịch một phần nhà, đất của công dân nêu tại tiết b điểm 1 Chỉ thị này;

b/ Thẩm tra, xác minh, lập danh sách và đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét giải quyết những trường hợp nêu tại điểm 4 Chỉ thị này.

7. Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm về việc xác nhận nhu cầu thực tế của ngưòi chuyển dịch một phần nhà, đất cư trú tại địa bàn mình quản lý.

8. Đối với hồ sơ đã được các cơ quan chức năng tiếp nhận trước ngày Chỉ thị này có hiệu lực được giải quyết như sau:

a/ Trường hợp chuyển dịch toàn bộ nhà, đất và những trường hợp xin chuyển dịch một phần nhà, đất (kể cả trường hợp đang làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và xin bố trí đất tái định cư nêu tại điểm 4 Chỉ thị này) đã có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố thì được giải quyết các thủ tục có liên quan đến việc chuyển dịch nhà, đất và bố trí tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

b/ Trường hợp không bảo đảm điều kiện nêu tại tiết a điểm 8 Chỉ thị này thì các cơ quan chức năng trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

9.Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hủy bỏ hiệu lực của Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Chủ tịch UBND thành phố.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở: Địa chính - Nhà đất, Xây dựng, phòng Công chứng Nhà nước số 1 thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưỏng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh