HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 24/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1983
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 24/HĐBT NGÀY 28-3-1983 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CHI LĂNG THUỘC HUYỆN CHI LĂNG,
TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập thị trấn Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Thị trấn Chi Lăng bao gồm các xóm Tằm Viền, Đồng Bành, Nà Vặc, Phia Lác, Phố Sặt của xã Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng và các xóm Cây Hồng, Ná ,

Lân Bông, Yên Thịnh, Mai Thịnh, Trung Thịnh, Chiến Thắng của xã Hoà Lạc thuộc huyện Hữu Lũng.

Địa giới của thị trấn Chi Lăng ở phía bắc giáp dãy núi Cai Kinh, phía nam giáp dãy núi Phượng Hoàng, phía đông giáp xã Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng, phía tây giáp xã Hoà Lạc thuộc huyện Hữu Lũng.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thụ