THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 240/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải phòng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quy chế khu chế xuất;

Căn cứ Nghị định 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng để quản lý khu chế xuất Hải Phòng hiện nay và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý các khu chế xuất theo quy định tại Điều 57 Quy chế khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 và quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 20 Quy chế khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.

Ban có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, biên chế và kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2.- Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và bộ máy giúp việc.

Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý sau khi có sự thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Bộ máy giúp việc của Ban do Trưởng ban quyết định sau khi có sự chấp thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4.- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Thương mại, Nội vụ, Xây dựng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt