HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2000
Tổng cục Bưu điện

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Ban hành cước mạng điện thoại vô tuyến di động kênh chung Mobilenet

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;

Xét tờ trình số 198/GCTT ngày 23/12/1999 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đề nghị giảm cước mạng điện thoại vô tuyến di động kênh chung Mobilenet;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành các cước điện thoại mạng Mobilenet như sau:

1.Cước tiếp mạng và cước thuê bao tháng:

Giao Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam qui định.

2. Cước thông tin:

2.1. Cước thông tin trong nội bộ mạng Mobilenet:

Giao Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam qui định.

2.2. Cước thông tin với thuê bao ngoài mạng Mobilenet:

Thực hiện theo các qui định cước hiện hành đối với mạng điện thoại di động GSM ban hành kèm theo Quyết định số 749/1998/QĐ-TCBĐ ngày 8/12/1998 về việc ban hành cước dịch vụ thông tin di động GSM.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 / 4 /2000. Các qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tổng Cục trưởng

(Đã ký)

Mai Liêm Trực