UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hải Phòng

thuộc Trường Trung cấp nghề giao thông công chính

------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;
Căn cứ Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trường Trung cấp nghề giao thông công chính; Quyết định số 2603/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hải Phòng;
Xét đề nghị của Sở Giao thông công chính tại Công văn số 05/CV-GTCC-TC ngày 10/01/2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo thẩm định số 54/BCTĐ-SNV ngày 17/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hải Phòng thuộc Trường Trung cấp nghề giao thông công chính, Sở Giao thông công chính.

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động theo qui định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, được sử dụng con dấu riêng và hạch toán phụ thuộc, theo phân cấp của Trường Trung cấp nghề giao thông công chính.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm:

1. Chức năng: Phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Trường Trung cấp nghề giao thông công chính, và tổ chức sát hạch làm cơ sở cho việc cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2 và C cho học viên của Trường và các trường khác nếu có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện việc sát hạch lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2 và C đáp ứng nhu cầu đào tạo lái xe;

- Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu các kỳ sát hạch lái xe và báo cáo định kỳ theo quy định;

- Tổ chức thực hiện thu phí sát hạch lái xe và các dịch vụ khác theo Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành quy chế quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Tổ chức bồi dưỡng, ôn luyện lái xe cho Học viên Trường Trung cấp nghề giao thông công chính và các cơ sở đào tạo lái xe khác;

- Quản lý, khai thác, đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề giao thông công chính giao.

3. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ có Giám đốc Trung tâm và một số cán bộ, viên chức do Trường Trung cấp nghề giao thông công chính quyết định theo phân cấp quản lý hiện hành và quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quy định trách nhiệm:

- Giám đốc Sở Giao thông công chính có trách nhiệm chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề giao thông công chính tổ chức triển khai thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

- Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề giao thông công chính bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, viên chức theo thẩm quyền được phân cấp; ban hành quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Trung tâm và các đơn vị trong Trường; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện.

- Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề giao thông công chính căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử