THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 241/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về thành lập Vụ quản lý quỹ bình ổn giá

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ vào Nghị định số 01/CP ngày 05 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ, Quyết định số 151/TTg ngày 12 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về tình thành sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Vụ Quản lý bình ổn giá thuộc Ban Vật giá Chính phủ để giúp Trưởng ban Vật giá Chính phủ quản lý Nhà nước về quỹ bình ổn giá.

Điều 2.- Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ quy định nhiệm vụ cụ thể của Vụ quản lý quỹ bình ổn giá.

Điều 3.- Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Phan Văn Khải