ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2428/2010/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 10 tháng 8 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊNĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2010.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật NSNN;

Căn cứ Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhtại Công văn số 1312/TC-HCSN ngày 05/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sáchtrên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2010 theo quy định tại Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ, như sau:

Đối với phí bảo vệ môi trường nướcthải sau khi trừ phần chi phí để lại cho cơ quan, đơn vị trực tiếp thu phí,được nộp toàn bộ 100% vào ngân sách địa phương và được phân chia theo tỷ lệđiều tiết như sau:

- Phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải công nghiệp: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

- Phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải sinh hoạt:

+ Đơn vị cung cấp nước sạch thựchiện việc thu phí của các tổ chức, cá nhân là đối tượng nộp phí bảo vệ môitrường đối với nước thải sinh hoạt có sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước:Ngân sách cấp tỉnh hưởng 50%; Ngân sách cấp huyện hưởng 50%.

Riêng đơn vị cung cấp nước sạch làCông ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

+ UBND xã, phường, thị trấn tổchức thu đối với các tổ chức, cá nhân tự khai thác nước để sử dụng thuộc đốitượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Ngân sách cấp tỉnhhưởng 50%; Ngân sách cấp xã hưởng 50%.

Các quy định trước đây trái vớiquy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 củaUBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môitrường, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành,thị và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhân:
- Bộ Tài chính, Bộ TP;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- Công báo (2b);
- Website Chính phủ;
- CPVP, NCTH;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Hải