ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Quy chế xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 143/TTr-SVHTTDL ngày 14/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử chùa Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào; Chủ tịch UBND xã Phùng Chí Kiên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích được xếp hạng tại Điều 1 theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào; Chủ tịch UBND xã Phùng Chí Kiên và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Doãn Thế Cường