CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 249/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1983
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 249/CT NGÀY 26-9-1983
VỀ PHỤ CẤP CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG,
GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẬP TRUNG TRONG CÁC TRẠI XÃ HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội và ý kiến của các bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lao động, Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Phụ cấp hàng tháng bằng 50% số tiền trợ cấp hoặc sinh hoạt phí hàng tháng hiện nay cho những người có công với cách mạng và bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ đã già yếu, không còn nơi nương tựa; bố mẹ có từ hai con trở lên là liệt sĩ và người có chồng (hoặc vợ) và có con là liệt sĩ đã già yếu mất sức lao động; con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ hoặc không còn nơi nương tựa.

Điều 2. - Phụ cấp hàng tháng bằng 30% số tiền sinh hoạt phí hàng tháng hiện nay cho người già cô đơn, người tàn tật hoặc bị bệnh tâm thần và trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tập trung ở các trại xã hội.

Điều 3. - Quyết định này thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 1983.

Điều 4. - Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội, thủ trưởng các ngành có liên quan, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Đã ký)

Tố Hữu