THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thay đổi và bổ sung thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh

và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 666/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 362/BKHCNMT-KH ngày 22/2/2000 về việc thay đổi và bổ sung thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi các thành viên của Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ như sau:

- Cử giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Vũ Tuyên Hoàng, chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm Phó chủ tịch Hội đồng thay Giáo sư Hà Học Trạc;

- Cử giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm uỷ viên Hội đồng, thay Giáo sư Tô Huy Rứa.

Điều 2. Bổ sung các thành viên sau đây làm uỷ viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Giáo sư Phạm Song, nguyên Bộ trưởng Bộ Ytế;

- Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thế Dân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm