BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp I ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp I;

Trụ sở đặt tại: số 456, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trung tâm có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp I, thực hiện việc đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và công nhân bậc cao thuộc các ngành công nghiệp theo phân công của Trường và kế hoạch đào tạo giữa Trường với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

2- Tổ chức các hoạt động tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tư vấn nghề và việc làm cho học sinh, sinh viên;

3- Thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng nhu cầu về lao động cho các ngành nghề thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, làm tư vấn cho Trường trong việc xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực;

4- Được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng thực hiện việc hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất-kinh doanh trong nước và ngoài nước để xây dựng, triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân thuộc ngành công nghiệp.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm:

1- Lãnh đạo:

- Giám đốc;

- Phó Giám đốc;

Giám đốc và Phó Giám đốc do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm;

2- Cán bộ giúp việc: một số chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ;

Trong biên chế của Trung tâm có từ 02 đến 03 người nằm trong tổng biên chế của Trường. Ngoài ra Trung tâm thực hiện chế độ kiêm nhiệm hoặc ký kết hợp đồng lao động đối với số lao động cần thiết cho nhu cầu hoạt động của Trung tâm;

Bộ uỷ quyền cho Hiệu trưởng Trường ban hành Quy chế Tổ chức-Hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định hiện hành của Nhà nước; trên cơ sở đó Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên cho từng bộ phận của Trung tâm bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán theo phương thức lấy thu bù chi, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng ( kể cả tài khoản ngoại tệ) và kho bạc Nhà nước, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp I.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số743/ QĐ-TCCB ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Bộ Công nghiệp

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp I Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư