THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 25/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1980

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 25/TTG NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 1980 VỀ VIỆC XÂY DỰNG DANH MỤC NHÀ NƯỚC VỀ CÁC NGHỀ CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ

Trong những năm qua, công tác đào tạo công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ ở các ngành và các địa phương đã đáp ứng được một phần những yêu cầu trước mắt của đất nước. Tuy vậy, công tác này cũng có những mặt hạn chế và nhiều điểm chưa hợp lý, vì ta chưa có một danh mục thống nhất các nghề cần đào tạo thích hợp cho cả nước.

Để có căn cứ khoa học cho việc lập các quy hoạch và kế hoạch đào tạo nghề nghiệp, và có cơ sở vững chắc để chỉ đạo và quản lý thống nhất công tác dạy nghề, Nhà nước ta cần sớm xây dựng và ban hành bản danh mục thống nhất về các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ; Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Giao trách nhiệm cho các Bộ, các ngành theo sự hướng dẫn của Tổng cục Dạy nghề, nghiên cứu và biên soạn danh mục các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ cần đào tạo thuộc phạm vi quản lý của mình.

2. Trên cơ sở danh mục các nghề do các Bộ, các ngành xây dựng, Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm nghiên cứu và tổng hợp thành danh mục Nhà nước về các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ để trình Chính phủ xét duyệt và ban hành.

Để làm việc này, Tổng cục Dạy nghề cần thành lập những tổ chuyên viên biên soạn danh mục các nghề theo từng chuyên ngành. Các Bộ, các ngành cần cử cán bộ có năng lực tham gia các tổ chuyên viên nghiên cứu danh mục các nghề có liên quan đến ngành mình, theo yêu cầu của Tổng cục Dạy nghề.

3. Việc xây dựng danh mục Nhà nước về các nghề công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ cần được xúc tiến khẩn trương, để có thể hoàn thành vào cuối quý IV năm 1980. Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc các Bộ, các ngành lành cho tốt, và từng thời gian báo cáo tình hình thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Lê Thanh Nghị