ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------

Số: 2528/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN,

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN II (TỪ 2013 ĐẾN 2016)

--------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012; (gọi tắt là Đề án 31)

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân";

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/10/2012 của UBND Thành phố về Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 611/TT-LĐTBXH ngày 26/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II từ 2013 đến 2016 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông bà có tên sau:

1. Trưởng ban

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố.

2. Phó ban

Ông Ngô Văn Tuyến, Trưởng ban Chính sách Pháp luật, Liên đoàn Lao động Thành phố.

3. Các Thành viên

- Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

- Ông Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Ngô Chí Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý KCN&CX Hà Nội;

- Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã TP;

- Ông Nguyễn Xuân Ba, Phó Chủ tịch Hội đồng người sử dụng lao động, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Thủ công mỹ nghệ Hà Nội;

- Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Chính sách lao động Việc làm, Sở Lao động TB&XH;

- Ban chỉ đạo có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng Ban quyết định.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ được giao

- Chỉ đạo, điều phối việc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (từ 2013 đến 2016) theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hàng năm Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi Sở Tài chính cân đối và phân bổ kinh phí hàng năm theo dự toán của đơn vị để đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo.

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

- Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Chế xuất Hà Nội và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- TT: Thành ủy, HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể Thành phố;
- Báo Hà Nội Mới, Đài PT-TH HN;
- Các Đ/c CVP, PVP UBND TP;
- Các Phòng CT, VX, TH;
- Lưu VT, VXh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?