BỘ TÀI CHÍNH

Số: 2529/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

>> Xem thêm:  Thời gian chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện mất bao lâu ? Phí phải nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

Điều 5, khoản 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Điều 33, khoản 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 14 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 20 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Điều kiện đổi mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa ? Chuyển mục đích sử dụng đất phải chịu những loại thuế gì ?

Nơi nhận:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Các Trung tâm giao dịch chứng khoán;

- Công báo; Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, UBCKNN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Đinh Văn Nhã

Phụ lục

Đính chính sai sót trong Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC

ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

(Kèm theo Quyết định số 2529 /QĐ-BTC ngày 27/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Đính chính về số thứ thự

1. Đính chính chung

Số thứ tự các điểm a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k… tại các điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và Phụ lục số 20 Mẫu Điều lệ công ty quản lý quỹ được đính chính thành a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k…

2. Đính chính cụ thể

STT

Phần cần chỉnh sửa

Nội dung

Số thứ tự trong QĐ số 35/2007/QĐ-BTC

Số thứ tự đính chính

1

Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ

Điều 5,

khoản 1, điểm e

Đối với cổ đông, thành viên góp vốn, là cá nhân: .....

i.

Gạch đầu dòng (-)

Đối với cổ đông, thành viên góp vốn, là tổ chức: ......

ii.

Gạch đầu dòng (-)

Điều 14 (Đánh nhầm số thứ tự khoản)

khoản: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Điều 33, khoản 2, điểm a

i, ii, iii, iv, v

Đổi thành các gạch đầu dòng (-)

2

Phụ lục số 9

a, b,c, d....

1, 2, 3, 4....

3

Phụ lục số 10

a, b,c, d....

1, 2, 3, 4....

4

Phụ lục số 14

10

III

11

IV

5

Phụ lục số 20

Điều 11

Mua lại cổ phần

khoản 1

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

gạch đầu dòng (-)

a, b

khoản 2

Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty

1

a

2

b

Điều 28

Quyền và nghĩa vụ của thành viên

khoản 4,

điểm d

i, ii, iii

Các gạch đầu dòng (-)

Điều 37

Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

a, b, c, d....

1, 2, 3, 4....

Điều 82

Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Không đánh số thứ tự

1

1

a

a

Gạch đầu dòng (-)

b

Gạch đầu dòng (-)

2

b

Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát

Không đánh số thứ tự

2

1, 2, 3, 4, 5, 6

a, b, c, d, đ, e

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

Không đánh số thứ tự

3

1

a

a, b, c, d

Các gạch đầu dòng (-)

2

b

3

c

Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau

Không đánh số thứ tự

4

1, 2, 3

a, b, c

Điều 86

Hạn chế đối với hoạt động của công ty và nhân viên làm việc tại công ty

khoản 13

c

a

d

b

>> Xem thêm:  Các trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất ? Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép ?

II. Đính chính dẫn chiếu điều

Phần cần chỉnh sửa

Nội dung

Đính chính

Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

Điều 14, khoản 10

điểm b

Không khắc phục tình trạng quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều này trong thời hạn sáu (6) tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

Không khắc phục tình trạng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này trong thời hạn sáu (6) tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

điểm c

Không khắc phục được các vi phạm quy định tại Điểm a, c, d, e Khoản 6 Điều này trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

Không khắc phục được các vi phạm quy định tại điểm a, c, d, e khoản 5 Điều này trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

Điều 14, khoản 11

Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm b, c Khoản 10 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải hoàn tất các giao dịch theo các hợp đồng đã cam kết trước đó. Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d, e Khoản 10 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải ....

Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm b, c Khoản 9 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải hoàn tất các giao dịch theo các hợp đồng đã cam kết trước đó. Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d, e Khoản 9 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải ....

>> Xem thêm:  Miễn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất với thân nhân liệt sĩ ? Chuyển mục đích sử dụng đất có phải xin phép hay không ?