UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2541/QĐ-UBND-NN

Vinh, ngày 23 tháng 07 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2007/QĐ-BNN NGÀY 27/02/2007 CỦA BỘNÔNG NGHIỆP & PTNT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ẤP TRỨNG VÀ CHĂN NUÔI THUỶ CẦMTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT vềviệc ban hành Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm; Hướng dẫnsố 366/TY-KD ngày 19/3/2007 của Cục Thú y; Hướng dẫn số 508/HD-CN-GSN ngày 31/5/2007của Cục Chăn nuôi;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại công văn số 1223/SNN .KT ngày 20/7/2007 về việc phê duyệt thực hiện Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007của Bộ Nông nghiệp và PTNT
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Kếhoạch thực hiện Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ Nông nghiệp& PTNT quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm trên địa bàntỉnh Nghệ An, với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU: Quản lý,giám sát chặt chẽ việc ấp trứng, chăn nuôi, vận chuyển lưu thông thủy cầm nhằmchủ động khống chế và phòng, chống không để tái phát dịch cúm gia cầm trên địabàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ:

- Hướng dẫn người chăn nuôi thựchiện tốt các quy định về điều kiện ấp trứng thủy cầm, khai báo, đăng ký ấptrứng thực hiện nghiêm túc quy định về điều kiện chăn nuôi thủy cầm và cáchkhai báo, đăng ký chăn nuôi thủy cầm nhằm quản lý chặt chẽ việc ấp trứng vàchăn nuôi thủy cầm góp phần tích cực thực hiện thành công trong công tác phòng,chống dịch bệnh trên gia cầm, đảm bảo cho ngành chăn nuôi thủy cầm phát triểnbền vững;

- Kiên quyết xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm theopháp luật.

III. GIẢI PHÁP:

1. Giải pháp chỉ đạo:

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịchbệnh gia súc, gia cầm của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh:Sở Y tế, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Hội Nôngdân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Đài PTTH tỉnh, BáoNghệ An ... tiếp tục phối hợp với ngành Nông nghiệp & PTNT để thông tintuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, nhằm thực hiện tốt quy định về điềukiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm;

- Sở Nông nghiệp & PTNT phốihợp với UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện quyđịnh về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm, đồng thời tổ chức các đoànkiểm tra việc thực hiện quy định tại các địa phương;

- UBND các huyện, Ban chỉ đạophòng, chống dịch cúm gia cầm các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò triểnkhai việc thực hiện quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi, vận chuyển, buônbán thủy cầm đến tận UBND các phường, xã, xóm. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểmtra nhằm đôn đốc nhắc nhở, hướng dẫn và có biện pháp kiên quyết đối với nhữngđịa phương, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc;

- UBND xã lập sổ đăng ký để quảnlý việc ấp nở, chăn nuôi, buôn bán và thực hiện ký cam kết với người chăn nuôi;

- Tiến hành tổng kết rút kinhnghiệm về công tác quản lý, giám sát, kết quả thực hiện việc ấp trứng và chănnuôi thủy cầm.

2. Giải pháp kỹ thuật:

- Tiến hành thống kê lại số lòấp trứng, số hộ ấp trứng, công suất của từng lò (công suất được tính bằng sốcon giống xuất bán/1 tháng); số hộ chăn nuôi thủy cầm nhốt, số thủy cầm; Số hộchăn nuôi thủy cầm thả đồng, số thủy cầm của từng hộ. Dự kiến số lượng vịt nuôithời vụ Hè Thu và vụ Đông Xuân hàng năm.

- Tổ chức tập huấn, về: Điềukiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm theo Quyết định 17/2007/QĐ-BNN Hướng dẫnquy trình kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm theo hướng tập trung, đảm bảo an toànsinh học; Quy trình tiêm phòng vacxin cúm gia cầm, Quy trình vệ sinh tiêu độc;phương pháp thống kê, lập sổ đăng ký, biểu mẫu báo cáo...

- Tổ chức cho các hộ chăn nuôi,các chủ lò ấp trứng thuỷ cầm đăng ký với UBND xã.

- In ấn, cấp phát sổ đăng kýchăn nuôi vịt chạy đồng.

3. Giải pháp xử lý các trườnghợp vi phạm:

- Tổ chức, cá nhân vi phạm quyđịnh về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm sẽ bị xử phạt theo quy địnhtại Nghị định số 47/2005/NĐ-CP ngày 08/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi và Nghị định số 129/2005/NĐ-CP ngày17/10/2005 của Chính phủ về xử lý phạt vi phạm hành chính trong công tác Thú yvà các quy định khác của Pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân tự nguyện,tự giác tiêm phòng trực tiếp báo cáo cán bộ thú y, UBND xã để được tổchức tiêm phòng cho đàn thuỷ cầm của mình. Khi đã tiêm phòng mà lại bị phátdịch cúm gia cầm sẽ được hỗ trợ theo chế độ của tỉnh. Các trường hợp vi phạm sẽbị xử lý như nêu trên, đồng thời không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ củatỉnh.

IV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1. Thực hiện công tác thốngkê theo các chỉ tiêu đã nêu: Giao UBND xã, phường, thị trấn thống kê toànbộ cơ sở ấp trứng; số hộ chăn nuôi vịt chạy đồng; số vịt chăn nuôi theo hìnhthức chạy đồng, tổng đàn thủy cầm hiện có; dự kiến tình hình chăn nuôi vịt thảđồng vụ Hè Thu năm 2007 và Đông Xuân năm 2008 trên địa bàn, báo cáo về Ban chỉđạo phòng chống dịch cúm gia cầm huyện (qua Trạm thú y) để tổng hợp báo cáo vềBan chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh ( qua Chi cục thú y);

Bước 2. Tập huấn và triển khai: (Từngày 27/7/2007đến ngày 7/8/2007): Tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dungQuyết định 17/2007/QĐ-BNN Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm,Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm theo hướng tập trung, đảm bảoan toàn sinh học; Quy trình tiêm phòng vacxin cúm gia cầm…cho cán bộ Thú y cấphuyện và Thú y trưởng cấp xã.

Bước 3. (Từ ngày 10/8/2007đến ngày 25/8/2007): Tiến hành in ấn và cấp phát sổ đăng ký chăn nuôi vịtthả đồng cho tất cả các hộ chăn nuôi (việc cầp sổ chỉ thực hiện đối với hộ chănnuôi vịt chạy đồng, đối với các hộ chăn nuôi theo hình thức không chạy đồng, hộấp nở, buôn bán thì chỉ đăng ký tại UBND xã).

Bước 4. (10/9/2007 đến ngày10/10/2007):

- Tiến hành kiểm tra việc chấphành qui định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm tại địa phương trongnăm 2007;

- Xử lý nghiêm đối với các cơ sởấp trứng và hộ chăn nuôi thủy cầm cố tình vi phạm các qui định pháp luật hiệnhành;

- Kiểm tra, đánh giá việc thựchiện kế hoạch này trong năm 2008 sẽ được thực hiện 2 đợt.

+ Đợt I/2008: Trong tháng 3 đếntháng 4/2008

+ Đợt II/2008: Trong tháng 8 đếntháng 9 năm 2008.

Bước 5. Sơ kết, tổng kết:

- Ngày 10/11/2007: Sơ kết côngtác thực hiện qui định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm của tỉnh năm2007 và triển khai kế hoạch năm 2008;

Kế hoạch này chỉ thực hiện ởnhững huyện có nguy cơ cao dịch cúm gia cầm, gồm: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, NamĐàn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò;

Riêng các huyện: Con Cuông,Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong tiếp tục duy trì Ban chốngdịch huyện, xã. Tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện dịch cúm gia cầm,báo cáo kịp thời. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc đối với những vùng cónguy cơ cao như: Các xã dọc đường Quốc lộ 7 và quốc lộ 48, các chợ, các tụ điểmbuôn bán gia cầm.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠQUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN:

1. Sở Nông nghiệp & PTNT:

- Thực hiện quản lý nhà nước vềấp trứng, chăn nuôi thuỷ cầm trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với cácSở, Ban, Ngành, các đoàn thể và UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lòtổ chức triển khai việc thực hiện quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôithuỷ cầm theo quy định tại Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chủ trì phối hợp với UBND cáchuyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy địnhvề điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm.

- Chỉ đạo Chi cục thú y, Trung tâmgiống chăn nuôi thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ấp trứng, chănnuôi thủy cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

a. Chi cục thú y:

- Tổ chức tập huấn phổ biến quiđịnh về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm đến UBND các huyện, thành phốVinh, thị xã Cửa Lò;

- In và cấp sổ đăng ký, theo dõinuôi vịt chạy đồng đến UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Hướngdãn việc cập nhật Sổ đăng ký nuôi vịt chạy đồng đến tận người chăn nuôi trênđịa bàn toàn tỉnh;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quanthông tin đại chúng để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thực hiện quiđịnh này;

- Lập dự trù kinh phí phục vụcho công tác tập huấn, điều tra, in ấn và các kinh phí triển khai khác có liênquan đến công tác thực hiện qui định này;

- Chỉ đạo Trạm Thú y các huyện,thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBNDcác xã tiến hành thống kê số lượng cơ sở ấp trứng, số hộ chăn nuôi vịt chạyđồng, số vịt nuôi theo hình thức chạy đồng, tổng đàn thủy cầm trên địa bàn,hướng dẫn quy trình vệ sinh thú y cho hộ chăn nuôi làm tốt công tác phòng chốngdịch bệnh trên đàn thủy cầm, tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm và vắc xinphòng các bệnh thường gặp khác cho đàn thủy cầm theo qui định; giám sát dịchbệnh, kiểm soát vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm; tổ chức kiểmdịch, kiểm soát việc mua bán vận chuyển và vệ sinh thú y;

- Tổng hợp số liệu điều tra củacác huyện, thành, thị; báo cáo kết quả thực hiện qui định về Sở Nông nghiệp& PTNT và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b. Trung tâm giống Chăn nuôi:

- Tham mưu về công tác quyhoạch, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò về qui hoạchđịa điểm ấp trứng, chăn nuôi tập trung đảm bảo đúng điều kiện theo qui định;

- Hướng dẫn qui trình kỹ thuậtấp trứng, chăn nuôi thủy cầm cho hộ nông dân và doanh nghiệp.

2. Sở Tài chính: Thẩm định dựtrù kinh phí do Sở Nông nghiệp và PTNT lập để phục vụ cho công tác triển khaiKế hoạch thực hiện Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An:Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về nội dung quy định và tình hìnhtriển khai thực hiện quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm.

4. Các cơ quan liên quan và tổchức đoàn thể quần chúng:Phối hợp với ngành Nông nghiệp & PTNT, chính quyềnđịa phương triển khai thực hiện quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôithủy cầm trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động các thành viên của tổ chức mìnhvà nhân dân lthực hiện tốt quy định này.

5. UBND các huyện, thành phốVinh, thị xã Cửa Lò:

- Trực tiếp triển khai và chỉđạo phòng Nông nghiệp & PTNT ( hoặc phòng Kinh tế), UBND các xã, phường,thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định về điều kiện ấp trứng vàchăn nuôi thủy cầm đến tận thôn, xóm, các cơ sở ấp trứng, người chăn nuôi thủycầm, đồng thời tiến hành đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm túc những trường hợpvi phạm việc thực hiện quy định này tại địa phương;

- Quyết định kế hoạch, số lượng,địa phương phải tiêm phòng, lịch tiêm phòng cho đàn thuỷ cầm trên địa bàn.Quyết định buộc phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật hay dừng hoạt của độngcác lò ấp trứng vi phạm trên địa bàn;

- Tiến hành quy hoạch lại các cơsở ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm trên địa bàn theo hướng tập trung, đảm bảo antoàn sinh học;

- Thực hiện chế độ báo cáo theotiến độ và báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện quy định về điều kiện ấptrứng và chăn nuôi thuỷ cầm về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh (qua Chicục Thú y).

6. UBND các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức triển khai thực hiệnquy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm đến tận các cơ sở ấp trứngvà người chăn nuôi trên địa bàn;

- Thực hiện thống kê cơ sở ấptrứng, đàn thủy cầm có tại xã; cấp sổ theo dõi nuôi vịt chạy đồng cho ngườichăn nuôi, xác nhận đàn vịt di chuyển đến địa bàn khi đủ các điều kiện như: Cógiấy chứng nhận đã tiêm phòng, đủ điều kiện vệ sinh thú y của ngành thú y;

- Chỉ đạo Ban Nông nghiệp xãphối hợp với Trạm thú y huyện, thành, thị tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnhcúm cho đàn gia cầm, thuỷ cầm. Thường xuyên tiêm bổ sung cho đàn thủy cầm ấp nởmới đủ 15 ngày và tiếp tục tiêm mũi 2 sau 28 ngày nhằm tạo miễn dịch chủ độngvề bệnh cúm gia cầm cho đàn gà, vịt, ngan. Đồng thời tổ chức tiêm vắc xin phòngcác bệnh thường gặp khác cho đàn gia cầm, thủy cầm;

- Tổ chức giám sát và báo cáodịch bệnh tại địa phương.

7. Các tổ chức, cá nhân ấp trứnggiống và chăn nuôi thủy cầm: Có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về điềukiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm tại Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN cụ thể:Phải khai báo, đăng ký với cán bộ thú y, UBND cấp xã về số đàn vịt tăng nuôi đểđược tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm; các chủ lò ấp trứng giống phải thực hiệnđúng theo hướng dẫn của cán bộ Thú y và UBND cấp xã.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan; Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Chi cục trưởngChi cục Thú y và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi