THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁTTRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2012, 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

n cứLuật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 18259/BTC-NSNN ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 329.156 triệu đồng (batrăm hai mươi chín tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu đồng) cho 19 địa phương(theo phụ lục đính kèm) từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trungương năm 2013 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triểnđất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 củaChính phủtrong các năm 2012, 2013. Việc quản lý và sửdụng skinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiệnhành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

2. Đối với các địa phương còn dư kinhphí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của các năm 2012,2013 được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện chính sách, không sử dụng chomục đích khác.

3. Đối với các địa phương chưa có báocáo tình hình thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của cácnăm 2012, 2013, Bộ Tài chính đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình thựchiện; trên cơ sở đó, căn cứ chế độ quy định, Bộ Tài chính thực hiện bsung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và pháttriển đất trồng lúa theo Nghị định s42/2012/NĐ-CP đồngthời tổng hợp kết quả hỗ trợ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. CácBộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương (theo phụ lục đính kèm) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTCP, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTN, TKBT, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

KINH PHÍ BỔ SUNG CHOCÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM2012, 2013 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số 256/-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướngChính phủ)

Đơnvị: Triệu đồng

STT

Địa phương được hỗ trợ

NSTW hỗ tr

Tng cộng

329.156

1

Lạng Sơn

12.958

2

Bc Giang

28.011

3

Hòa Bình

10.650

4

Sơn La

9.608

5

Điên Biên

10.608

6

Hải Phòng

15.867

7

Quảng Ninh

7.824

8

Hưng Yên

19.780

9

Nam Đnh

11

10

Thanh Hóa

64.930

11

Quảng Bình

13.726

12

Thừa Thiên Huế

13.945

13

Quảng Nam

21.902

14

Bình Thuận

21.760

15

Gia Lai

30

16

Lâm Đng

7.106

17

Đng Nai

7.319

18

Tin Giang

39.830

19

Cn Thơ

23.291