UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 27/QĐ-UBNDHC NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thuỷnội địa;

Xét đề nghị tại tờ trình số 105/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số27/QĐ-UBNDHC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phâncấp cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép hoạt độngbến thủy nội địa, thuộc các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trênđịa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủtrì phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan rà soát trình tự, thủ tục vàcác quy định về việc Uỷ quyền cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Quản lý Đô thị cáchuyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc cáctuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn thuộc địa giới hànhchính của huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thôngtỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng