THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 257/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN, DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở SINH VIÊN CỦA TỈNH THÁI BÌNH VÀ TỈNHVĨNH PHÚC BẰNG NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơchế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơsở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung,người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủvề việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ vàđịa phương;
Căn cứ Điều 2, Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếuChính phủ năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 04/TTr-BXD ngày 18 tháng 01năm 2010 về việc điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh TháiBình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn vàdanh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình, tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồntrái phiếu Chính phủ năm 2009 theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

- Chuyển toàn bộ kinh phí 20 tỷđồng của dự án Cụm nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình khu 1 sang bổ sung chodự án Cụm nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình khu 2;

- Điều chỉnh danh mục dự án Kýtúc xá sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc,thành danh mục dự án Ký túc xá trường Cao đẳng Giao thông vận tải tại thành phốVĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, giữ nguyên tổng số vốn là 27 tỷ đồng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ:Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh TháiBình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND tỉnh Thái Bình;
- HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân