THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 257/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt quy hoạch chung thành phố Hạ Long

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định hướng chủ yếu trong đề án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2010 do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trình (Tờ trình số 1146-TT/UB ngày 18/6/1994) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 460-BXD/KTQH ngày 14/4/1995) với những nội dung chính như sau:

1. Về tính chất của thành phố Hạ Long:

Thành phố Hạ Long là trung tâm du lịch nghỉ mát của cả nước có quy mô tầm cỡ quốc tế, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Quảng Ninh, là đầu mối giao thông, Trung tâm thương mại dịch vụ lớn của vùng, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của cả nước, là trung tâm khai thác, sàng tuyển than quan trọng của cả nước.

2. Về quy mô:

Căn cứ vào khả năng quỹ đất thành phố Hạ Long phát triển chủ yếu 4 khu vực Hòn Gai, Bãi Cháy, Bắc Cửa Lục và khu vực Hùng Thắng quy mô dân số thành phố khoảng 500.000 người.

3. Về quản lý kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị:

Bố cục không gian các công trình kiến trúc ven biển phải phù hợp với cảnh quan thiên nhiên chung, không làm biến dạng địa hình cảnh quan và bảo đảm môi trường trong sạch.

4. Về quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Cần bảo đảm cho việc phát triển các công trình giao thông như ga lập tàu, ga trên cảng, công trình kho bãi phục vụ cảng nước sâu và cảng chuyên dùng khác, đảm bảo yêu cầu cấp nước, cấp điện và thoát nước phục vụ cho sản suất và sinh hoạt của thành phố.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch xây dựng thành phố Hạ Long để làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng, bảo đảm việc xây dựng theo đúng quy hoạch đã được duyệt và các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng triển khai thực hiện quy hoạch chung thành phố Hạ Long bao gồm:

Lập và trình duyệt các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch chi tiết các khu chức năng, triển khai các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên để thực hiện qui hoạch được duyệt.

Hướng dẫn việc thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để xây dựng thành phố Hạ Long.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt