THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) 

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 143/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới);

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Văn Trọng Lý làm ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các thành viên Ban Chỉ đạo và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải