BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm và Chuyển giao

 công nghệ về thực phẩm

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (tại Công văn số 316/CV-TCNTP ngày 11 tháng 11 năm 1998);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ về thực phẩm trực thuộc Trường Trung học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: FOODSTUFF TECHNOLOGYTRANSFER AND EXPERIMENT RESEARCH CENTER;

- Viết tắt : FTERC;

- Trụ sở đặt tại: số 54/12, Tân Kỳ-Tân Quý, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm có các nhiệm vụ chủ yếu:

1- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến về bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm và về kỹ thuật xử lý môi trường trong bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu;

2- Thực nghiệm để hoàn thiện công nghệ về bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm và kỹ thuật xử lý môi trường thuộc lĩnh vực đã được nghiên cứu; xác định các thông số kinh tế-kỹ thuật để xây dựng mô hình, quy mô sản xuất công nghiệp phù hợp và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

3- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học-công nghệ, sản xuất thử nghiệm thuộc các đề tài đã được nghiên cứu và đạt kết quả tốt để giới thiệu và tiêu thụ trên thị trường;

4- Được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng thực hiện các quan hệ hợp tác liên kết về nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ thuộc các lĩnh vực được giao với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm,

1- Lãnh đạo:

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc;

Do Hiệu trưởng Trường bổ nhiệm và miễn nhiệm ;

2- Cán bộ giúp việc: Gồm một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ;

3- Các bộ phận sản xuất thực nghiệm, phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ (xưởng thực nghiệm, cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm...);

Trong biên chế của Trung tâm có từ 02 đến 03 người nằm trong tổng biên chế của Trường.Ngoài ra Trung tâm thực hiện chế độ kiêm nhiệm hoặc ký kết hợp đồng lao động với số lao động cần thiết cho nhu cầu hoạt động của Trung tâm;

Trung tâm được Trường giao một số cơ sở vật chất, tài sản, vốn ban đầu để thực hiện nhiệm vụ và có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được giao;

Bộ uỷ quyền cho Hiệu trưởng Trường duyệt ban hành Quy chế Tổ chức Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ về thực phẩm theo các quy định hiện hành của Nhà nước; trên cơ sở đó Giám đốc Trung tâm quy định chức, năng nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên cho từng bộ phận, bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ về thực phẩm, là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán theo phương thức lấy thu bù chi, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng ( kể cả tài khoản ngoại tệ) và Kho bạc Nhà nước, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của Hiệu trưởng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, Hiệu trưởng Trường Trung học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ về thực phẩm có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư