UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2606/2007/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾTHƯỞNG CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VẬN ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ( sửa đổi )công bố ngày 27 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định 102/2006/QĐ-TTg ngày 15tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập và ban hành Quy chếhoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Thông tư số 08/2007/TT-BTC ngày30/01/2007 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hảiquan áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công vănsố 4676/BTC-PC ngày 05 tháng 4 năm 2007 về Quy chế thưởng cho người có công vậnđộng đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ văn bản số 109/TTr-HĐND ngày 27/6/2007của Thường trực HĐND tỉnh về việc tham gia ý kiến và ban hành Quy chế thưởngcho người có công vận động đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế thưởng cho người có công vận động đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; TrưởngBan Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, TàiChính; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Tài chính ( báo cáo) ;
- Bộ Tư pháp ( báo cáo) ;
- TU, HĐND tỉnh ( báo cáo);
- CT và các PCTUBND tỉnh ;
- Lưu: VT, KTTC.
QĐCĐ 7007

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

QUY CHẾ

THƯỞNG CHO NGƯỜICÓ CÔNG VẬN ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2606 / 2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007của UBND tỉnh Thanh Hoá)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1. Đối tượng áp dụng.

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khôngphải là công chức nhà nước; công chức, viên chức, cán bộ làm việc tại Ban quảnlý Khu Kinh tế Nghi Sơn, các Doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng(Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan và các Khu chức năng khác thuộc Khu kinh tếNghi Sơn xúc tiến kêu gọi đầu tư vào khu vực kinh doanh của mình) có công vậnđộng, kêu gọi được các nhà đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn ( viết tắt là KhuKTNS) để triển khai các dự án tại Khu KTNS, các dự án đó được cấp Giấy chứngnhận đầu tư của cấp có thẩm quyền và thực sự đi vào hoạt động.

2. Phạm vi áp dụng.

- Thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vậnđộng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; vốn của các tổ chức, cá nhântrong nước đầu tư các dự án thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tưvào Khu KTNS.

- Thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vậnđộng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hỗ trợ cho các dự án phát triển hạtầng kinh tế - kỹ thuật trong Khu KTNS; trừ các dự án được thực hiện theochương trình Quốc gia mang tính chất liên vùng, các dự án do UBND tỉnh thựchiện tại Khu KTNS (vốn do NSNN đầu tư).

3. Thời gian áp dụng Quy chế thưởng.

Quy chế này, thực hiện kể từ ngày Quy chế cóhiệu lực thi hành đến hết năm 2010.

Điều 2. Điều kiện áp dụng và thực hiện thưởng.

1. Điều kiện áp dụng.

Các tổ chức, cá nhân được xác định là có côngvận động đầu tư vào Khu KTNS phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có hợp đồng với Nhà đầu tư, với tư cách là tưvấn đầu tư; trong đó có tư vấn về hướng dẫn địa điểm đầu tư;

- Có văn bản, thư trao đổi, giới thiệu Nhà đầutư đến khảo sát Khu Kinh tế Nghi Sơn gửi cho Ban quản lý Khu KTNS qua Fax,Email; đường bưu điện trước khi có hợp đồng ký kết giữa cá nhân, tổ chức vậnđộng đầu tư với Ban quản lý Khu KTNS.

- Cùng Nhà đầu tư đến khảo sát Khu KTNS với tưcách là người giới thiệu địa điểm và không phải là nhân viên của Doanh nghiệpcó Dự án đầu tư.

- Dự án được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư có tổngsố vốn từ 1 triệu USD trở lên, đã đi vào hoạt động, đã có sản phẩm lưu thôngtrên thị trường hoặc đã có dịch vụ cung ứng; nhà đầu tư đã góp ít nhất 50% vốnpháp định cam kết (đối với những dự án luật quy định phải có vốn pháp định).

2. Thực hiện chi thưởng.

Thực hiện chi 50% mức thưởng khi dự án hoànthành các thủ tục đầu tư theo quy định và bắt đầu khởi công xây dựng; chi trảđủ 100% khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, có sản phẩm, dịch vụ cung cấptrên thị trường và Nhà đầu tư đã góp ít nhất 50% vốn pháp định cam kết (đối vớinhững dự án quy định phải góp vốn pháp định).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mức thưởng và nguồn chi thưởng

1. Các mức thưởng:

Tổ chức, cá nhân có công vận động, kêu gọi cácdự án đầu tư vào Khu KTNS được thưởng theo quy mô vốn đầu tư, khung mức thưởngnhư sau:

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 01 triệu USD đếndưới 05 triệu USD: mức thưởng tối đa 30 triệu VND.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 05 triệu USD đếndưới 10 triệu USD: mức thưởng tối đa 50 triệu VND.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 10 triệu USD đếndưới 20 triệu USD: mức thưởng tối đa 100 triệu VND.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 20 triệu USD trởlên: mức thưởng tối đa 200 triệu VND.

Đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ khônghoàn lại, mức thưởng bằng mức thưởng tối đa theo quy định trên. Các trường hợpvận động, thu hút đầu tư khác được xét thưởng theo nguyên tắc không vượt quámức thưởng quy định trên đối với các dự án đầu tư cùng loại.

2. Nguồn chi thưởng.

Từ nguồn tiền thưởng của ngân sách tỉnh, đượcHội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị phân bổ hàng năm.

3. Hình thức chi thưởng:

Chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân bằng đồngViệt Nam hoặc bằng tiền Dolla Mỹ (USD) quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng nhànước tại thời điểm chi thưởng.

Điều 4. Thủ tục chi thưởng.

Hồ sơ xét chi thưởng bao gồm:

- Đơn xin đề nghị cấp thưởng của tổ chức, cánhân thuộc diện xét thưởng.

- Bản sao các loại giấy tờ theo quy định tạiKhoản 1, Điều 2 Quy chế này.

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư; quyết định phêduyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền.

- Bản sao giấy phép xây dựng.

- Báo cáo tiến độ đầu tư.

3. Lập dự toán và quyết toán.

a. Lập dự toán.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn thực hiện lậpdự toán chi thưởng, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bảnhướng dẫn thi hành Luật, gửi Sở Tài chính.

b. Quyết toán kinh phí thưởng:

Việc quản lý, cấp phát, quyết toán các khoản chithưởng quy định tại Quy chế này thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngânsách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Hồ sơ, thủ tục quyết toán với Sở Tài chính gồm có:

- Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định phê duyệtdự án đầu tư của cấp có thẩm quyền.

- Giấy phép xây dựng;

- Quyết định thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chứng từ chi tiền thưởng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu Kinhtế Nghi Sơn:

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch xúc tiếnđầu tư hằng năm và 5 năm, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Lập Dự toán kinh phí thưởng hằng năm trìnhUBND tỉnh phê quyệt.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được thưởng làmcác thủ tục cần thiết; căn cứ mức thưởng quy định tại khoản 1, Điều 3, thẩmđịnh hồ sơ xét thưởng (kết quả thẩm định phải được lập thành biên bản) trìnhChủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Quản lý nguồn kinh phí thưởng và chi đúng quyđịnh.

- Ký kết các hợp đồng với các tổ chức, cá nhân tưvấn đăng ký vận động đầu tư.

- Chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quanđể thực hiện đúng quy chế này.

- Thực hiện trả thưởng trực tiếp hoặc chuyểnkhoản qua Kho bạc nhà nước cho tổ chức, cá nhân được thưởng.

- Số tiền thưởng trong năm không sử dụng hếtđược chuyển sang năm sau sử dụng tiếp cho mục tiêu thưởng vận động đầu tư.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở tài chính và Khobạc nhà nước tỉnh.

a) Sở Tài chính.

- Hướng dẫn lập Dự toán chi tiết kinh phí thưởnghằng năm (kèm Dự toán kinh phí xúc tiến đầu tư hằng năm của Ban Quản lý Khukinh tế Nghi Sơn) và thẩm định báo cáo UBND tỉnh.

- Thẩm định báo cáo quyết toán do Ban Quản lýkhu kinh tế Nghi Sơn lập theo đúng quy định hiện hành.

b) Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Căn cứ quyết định thưởng của Chủ tịch UBND tỉnhthực hiện giải ngân kịp thời cho các tổ chức, cá nhân được thưởng vận động, thuhút đầu tư, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Trong qúa trình thực hiện Quy chế này, nếu có nhữngvướng mắc phát sinh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các ngành có liên quancần kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoặc thayđổi (sau khi có thoả thuận với Bộ tài chính)./.