CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 264/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 264/CT

NGÀY 14-10-1988 VỀ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

SỐ 156/CT NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1988

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ tình hình mới về cung ứng lương thực hiện nay; Xét đề nghị của nhiều địa phương và các đoàn thể.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Không thực hiện Quyết định số 156-CT ngày 23-5-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh tiêu chuẩn bán lương thực đối với công nhân, viên chức và những người thuộc diện chính sách nữa.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt