THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2640/2009/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2010.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương phápxác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủQuy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗtrợ và tái định cư (tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 69/NĐ-CP về sửa đổi Điểm2, Khoản 12, Điều 1 của Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chínhphủ);
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương phápxác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ; Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thốngkê báo cáo giá đất các loại theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loạiđất.
Căn cứ Công văn số 210/CV-TTHĐND ngày 16/12/2009 của Thường trực Hội đồng nhândân thành phố "V/v thông báo ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố KhóaXIII, về giá đất trên địa bàn thành phố năm 2010";
Xét đề nghị của Liên Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và CụcThuế nhà nước thành phố tại Tờ trình số 525/TTr-LS ngày 29/12/2009 về việc banhành quyết định phân loại đường phố và giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòngnăm 2010; Báo cáo số: 1822/BC-STC ngày16/11/2009 của Sở Tài chính về việc thẩmđịnh phương án giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố; Báo cáo số 56/STP-VBQPPL ngày 22/12/2009 của Sở Tư pháp về thẩm định Dự thảo Quyết địnhban hành giá đất năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn thànhphố Hải Phòng năm 2010, gồm 11 phụ lục Bảng giá đất chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giá đất ban hành kèm theo Quyết địnhnày được sử dụng làm căn cứ để:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất quyđịnh của pháp luật;

2. Tính thuế thu nhập cá nhân và thuế thunhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyđịnh của pháp luật;

3. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khigiao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầudự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của LuậtĐất đai năm 2003;

4. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giaođất không thu tiền cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 33 của LuậtĐất đai năm 2003;

5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tínhvào giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựachọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều59 của Luật Đất đai năm 2003.

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệphí trước bạ theo quy định của pháp luật;

7. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồithường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợiích quốc gia công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 củaLuật Đất đai năm 2003;

8. Tính tiền bồi thường đối với người có hànhvi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định củapháp luật.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày01/01/2010.

2. Tr­ường hợp giao đất đã có Quyết định tínhtiền sử dụng đất; trường hợp Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã đượcphê duyệt trước ngày 01/01/2010 thì vẫn áp dụng mức giá đất theo Quyết định,phương án đã được duyệt.

3. Việc điều chỉnh giá cho thuê đất đối vớicác đối tư­ợng có hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm: Giao Cục Thuế nhà nư­ớcthành phố chủ trì cùng với các ngành: Tài chính, Tài nguyên và môi trường ràsoát các dự án đã đến thời hạn điều chỉnh lại giá cho thuê đất để thực hiệntheo quy định hiện hành.

4. Khi có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đư­ờng phố và vị tríđất giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xâydựng, Cục Thuế Nhà n­ước thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện căn cứvào các quy định hiện hành để khảo sát, báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân thànhphố điều chỉnh bổ sung lại giá đất tại khu vực có thay đổi cho phù hợp để Uỷban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

5. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụngđất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án cósử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phầnhoá lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quyđịnh tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất,thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá chưa sát với giáchuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bìnhthường, giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuếnhà n­ước thành phố có trách nhiệm phối hợp với các Uỷ ban nhân dân quận, huyệnkhảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường báo cáo Uỷban nhân dân thành phố xem xét quyết định mức giá cụ thể cho phù hợp. Giá đấtđược xác định lại trong trường hợp này không bị giới hạn bởi các quy định tạiĐiều 1 của Quyết định này và Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá cácloại đất.

Điều 4. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trư­ờng,Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế nhà nước thành phố tổ chức thực hiện quyết địnhnày. Trong quá trình thực hiện, nếu có v­ướng mắc, báo cáo Uỷ ban nhân dânthành phố xem xét, quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thànhphố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục tr­ưởngCục Thuế nhà nước thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và cácđơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Các Bộ: TC, TN&MT, XD, KH&ĐT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- Như­ Điều 5;
- C,PVP;
- CV: ĐC, TC, XD;
- L­ưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng : Ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010