ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2651/2008/QĐ-UBND

Huế, ngày 22 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀBAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và pháp lệnhsưa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 02tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị địnhsố 150/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Khoáng sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lý vàbảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân tỉnh; Giám đốc các sở: Tàinguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch,Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh;Chỉ huy trưởng: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cáchuyện và thành phố Huế; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn; cáctổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

QUY ĐỊNH

VIỆCQUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số2651/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Xác định trách nhiệm của cáccấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong việc quản lý,bảo vệ tài nguyên khoáng sản và công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khaithác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước vềkhoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoángsản;

2. Tổ chức làm nhiệm vụ điều tracơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản;

3. Tổ chức, cá nhân hoạt độngkhoáng sản (bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản);

4. Tổ chức, cá nhân khác có liênquan đến việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Chương II

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Điều 3. Khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Thực hiện theo Quy định tại Điều14 của Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Điều 20, 21 Nghị định số160/2005/NĐ-CP .

Điều 4. Bảo vệ khu vực có tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

1. Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm:

- Chủ trì công bố công khai quyhoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huếđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở:Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giaothông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BộChỉ huy Bộ đội Biên phòng (đối với khu vực Biên giới) xác định khu vực cấm vàtạm thời cấm hoạt động khoáng sản trước khi tham mưu UBND tỉnh chấp thuận vịtrí khai thác (đối với mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô thì do BanQuản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chủ trì); công bố các khu vực cấm, tạmthời cấm hoạt động khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với UBND các huyện,thành phố Huế, các xã, phường, thị trấn xác định cụ thể các khu vực quy hoạchngoài thực địa làm cơ sở theo dõi việc triển khai quy hoạch và quản lý chặt chẽcác hoạt động khoáng sản theo quy hoạch.

2. UBND các huyện và thành phốHuế (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) có trách nhiệm:

- Thực hiện các biện pháp bảo vệtài nguyên khoáng sản chưa khai thác ở địa phương, kết hợp với việc bảo vệ môitrường, tài nguyên thiên nhiên khác.

- Chủ trì kiểm tra, xử lý cáchoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương, đặc biệt trong các khuvực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, các khu vực dự trữ khoáng sản đãđược khoanh định theo quy định của Luật Khoáng sản; xử lý theo thẩm quyền cáchành vi vi phạm. Các trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì lập biên bản tại hiệntrường, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường,thị trấn, Phòng tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác giám sát các hoạtđộng khoáng sản trên địa bàn; ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luậtvề khoáng sản.

3. UBND các xã, phường, thị trấn(sau đây gọi là UBND cấp xã) chịu trách nhiệm chính trong việc:

- Theo dõi thực hiện quy hoạchvà bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại địa phương.

- Kiểm tra, giám sát và ngănchặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương.

- Thông báo kịp thời cho phòngTài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện để phối hợp xử lý dứt điểm các hoạtđộng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Tham gia phối hợp xử lý cáchoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

4. Các Sở, ngành liên quan

Theo chức năng nhiệm vụ đượcphân công, các Sở, ngành khi rà soát các quy hoạch để điều chỉnh, phải căn cứvào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quyhoạch phân vùng hoạt động khoáng sản đã được phê duyệt, đảm bảo điều chỉnh quyhoạch theo hướng sử dụng đất có hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất, đồng thời sửdụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và đảm bảo sự thống nhất giữa cácquy hoạch.

Trước khi trình UBND tỉnh xemxét, quyết định đầu tư mới các dự án của ngành tại các khu vực quy hoạch khoángsản phải lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo tham mưu UBNDtỉnh quyết định việc khai thác hoặc không khai thác; quyết định tiến độ trongtrường hợp khai thác nhằm bảo đảm kế hoạch thực hiện dự án.

5. Tổ chức, cá nhân hoạt độngkhoáng sản:

Tổ chức, cá nhân được phép hoạtđộng khoáng sản có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai tháctrong khu vực hoạt động của mình. Báo cáo ngay cho UBND cấp xã, UBND cấp huyệnvà Sở Tài nguyên và Môi trường các hoạt động vi phạm pháp luật về khoáng sảnthuộc khu vực mình quản lý nếu không ngăn chặn được các hành vi vi phạm.

Điều 5. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong hoạt động thăm dò, khai thácvà chế biến khoáng sản

Tổ chức, cá nhân được phép thămdò khoáng sản phải đánh giá tổng hợp và báo cáo đầy đủ các loại tài nguyênkhoáng sản đã phát hiện được trong khu vực được phép thăm dò cho Sở tài nguyênvà Môi trường và đảm bảo không gây tổn thất tài nguyên khoáng sản.

Tổ chức, cá nhân được phép khaithác, chế biến khoáng sản phải thu hồi tối đa các loại khoáng sản đã được thẩmđịnh và phê duyệt, thực hiện các biện pháp bảo quản khoáng sản đã khai thácnhưng chưa sử dụng.

Trong hoạt động khai thác, chếbiến khoáng sản nếu phát hiện khoáng sản mới, tổ chức, cá nhân được phép hoạtđộng khoáng sản phải báo cáo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét,quyết định và phải chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên mới phát hiện nàytrong thời gian chờ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết theo cácquy định của pháp luật.

Chương III

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 6. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoáng sản hàng năm

Để xây dựng kế hoạch thăm dò,khai thác khoáng sản hàng năm, các Sở ngành, địa phương và các tổ chức hoạtđộng khoáng sản có liên quan phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các tổ chức, cá nhân hoạtđộng khoáng sản

Căn cứ vào kế hoạch phát triểnsản xuất của đơn vị, hàng năm vào quý III, các tổ chức, cá nhân hoạt độngkhoáng sản phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường các khu vực xin thăm dòmới; thăm dò bổ sung đối với các khu vực đã được cấp giấy phép khai thác; khaithác mỏ mới hoặc nâng công suất khai thác đối với mỏ đã được cấp phép. Trong đónêu rõ diện tích, công suất khai thác dự kiến tương ứng với từng mỏ cho nămtiếp theo.

2. UBND cấp huyện

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng cáccông trình giao thông nông thôn và xây dựng trên địa bàn huyện để lựa chọn cáckhu vực khai thác vật liệu san lấp đã được quy hoạch; nêu cụ thể vị trí, diệntích và công suất khai thác đáp ứng cho công trình, đồng thời đề xuất lộ trìnhkhai thác và đơn vị thực hiện khai thác gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trướcngày 30/9 hàng năm để đưa vào kế hoạch cấp phép.

Đối với các khu vực mới pháthiện chưa được đưa vào quy hoạch khoáng sản, UBND cấp huyện phải có tờ trình đềnghị bổ sung về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vàtham mưu cho UBND tỉnh.

3. Các Sở, ngành có liên quan

Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên mônvà nhu cầu sử dụng khoáng sản trong lĩnh vực của mình, hàng năm trước ngày 30/9các Sở ngành liên quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường nhu cầu về khối lượngkhoáng sản cần đáp ứng cho công trình, vị trí các khu vực khai thác khả thi vàlộ trình khai thác phù hợp với tiến độ thi công công trình.

Trường hợp trong phạm vi diệntích khu vực thực hiện dự án có nguồn khoáng sản đảm bảo cung cấp cho việc thicông công trình, các Sở ngành và địa phương chủ quản phải yêu cầu đơn vị thicông tiến hành đăng ký khối lượng khai thác, san lấp và quy trình khai thác vớiSở Tài nguyên và Môi trường trước khi tiến hành thực hiện theo đúng quy địnhcủa Luật Khoáng sản.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở quy hoạch khoáng sảnđã được phê duyệt; nhu cầu sử dụng khoáng sản của các ngành, địa phương; khảnăng phát triển quy mô khai thác, chế biến của các tổ chức, cá nhân hoạt độngkhoáng sản; xây dựng kế hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản hàng năm trình UBNDtỉnh phê duyệt trong tháng 12 năm trước để làm cơ sở triển khai thực hiện chonăm tiếp theo.

Tuyệt đối không tham mưu cấpphép khai thác tại các khu vực nằm ngoài quy hoạch đã được duyệt.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản sau khiđược cấp giấy phép, trước khi tiến hành khai thác mỏ

Các tổ chức, cá nhân được cấpphép khai thác khoáng sản trước khi tiến hành hoạt động khai thác mỏ phải hoàntất các thủ tục sau:

1. Các thủ tục quy định về đấtđai và môi trường; các hồ sơ pháp lý và thông báo kế hoạch khai thác cho Sở Tàinguyên và Môi trường, UBND huyện và UBND xã nơi mỏ được cấp phép.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có mỏ để tổ chức cắm mốc, xác địnhranh giới khu mỏ tại thực địa;

3. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môitrường trong hoạt động khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường theo quy định.

4. Lập thiết kế mỏ phù hợp vớidự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩmquyền phê duyệt.

5. Bổ nhiệm Giám đốc Điều hànhmỏ và thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của Giámđốc Điều hành mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương.

Sở Tài nguyên và Môi trường căncứ các quy định của pháp luật về khoáng sản, xem xét, trả lời cho doanh nghiệpviệc chấp thuận hay không chấp thuận của doanh nghiệp.

6. Lập hồ sơ xin cấp giấy phépsử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các mỏ khoáng sản có sử dụng vật liệunổ công nghiệp trong hoạt động khai thác tại mỏ.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong quátrình hoạt động khai thác mỏ

1. Báo cáo định kỳ theo quyđịnh.

2. Thực hiện đúng các nội dungtại quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Nộp thuế, nộp phí bảo vệ môitrường, nộp tiền thuê đất và khoản thu quy định khác.

4. Thực hiện việc khai thác mỏtheo đúng thiết kế kỹ thuật hoặc phương án khai thác đã được duyệt theo quyđịnh;

5. Phục hồi môi trường khu vựcmỏ theo phương án được duyệt sau khi kết thúc khai thác.

6. Lập đề án đóng cửa mỏ khi kếtthúc khai thác theo đúng quy định.

7. Thực hiện các yêu cầu quyđịnh trong giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, các quy định của LuậtKhoáng sản, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và các quyđịnh khác có liên quan.

Điều 9. Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sảnđã cấp cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại khoản1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 39 Luật Khoáng sản và trong các trường hợp sau:

1. Tổ chức, cá nhân hoạt độngkhai thác khoáng sản không thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và môitrường theo quy định;

2. Tổ chức, cá nhân hoạt độngkhai thác khoáng sản không thực hiện đúng các yêu cầu ghi trong quyết định phêduyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc không thực hiện đúng việc báocáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản và đã bị xử lý vi phạm đến lần thứ hai.

Điều 10. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý saukhi cấp giấy phép khai thác khoáng sản

1. UBND cấp huyện

- Chịu trách nhiệm đảm bảo anninh trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân, tài sản của Nhànước và công dân tại khu vực khai thác khoáng sản;

Trong phạm vi trách nhiệm, quyềnhạn của mình giải quyết các điều kiện liên quan đến bồi thường giải phóng mặtbằng khu vực khai thác khoáng sản, sử dụng cơ sở hạ tầng và các điều kiện liênquan khác cho các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản, điều tra cơbản địa chất về tài nguyên khoáng sản tại địa phương theo quy định;

- Tuyên truyền, giáo dục và giámsát việc thi hành pháp luật về khoáng sản; tham gia giải quyết tranh chấp vềhoạt động khoáng sản và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về khoángsản phát sinh tại địa phương;

- Đề xuất các phương án đầu tưphát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chếbiến;

- Quy hoạch khu tái định cư vàphương án sinh kế cho các đối tượng bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác, chếbiến khoáng sản.

- Tổ chức lực lượng chủ độngkiểm tra và xử lý đối với các hoạt động khai thác khoáng sản bất hợp pháp trênđịa bàn theo thẩm quyền; trường hợp vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý của UBNDcấp mình hoặc có dấu hiệu vi phạm luật hình sự thì phải chuyển cho cấp trênhoặc cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tàinguyên và Môi trường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các khu vực có giấy phépkhai thác khoáng sản;

2. UBND cấp xã

- Giám sát việc khai thác tàinguyên khoáng sản tại địa phương mình; trường hợp phát hiện đơn vị được cấpGiấy phép khai thác vượt phạm vi ranh giới cho phép thì tiến hành lập biên bản viphạm và báo cáo về UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xửlý.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra cácquy định về trật tự công cộng, về quản lý nhân khẩu của các tổ chức, cá nhânhoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã, phường;

- Tổ chức lực lượng, chủ độngtrong công tác kiểm tra, lập biên bản đình chỉ, ngăn chặn ngay các hoạt độngkhoáng sản trái phép tại địa phương;

- Báo cáo ngay cho phòng Tàinguyên và Môi trường huyện, UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường về cáctrường hợp vượt quá thẩm quyền để được phối hợp xử lý kịp thời.

- Vận động nhân dân cùng thamgia giám sát, kịp thời thông báo hoặc tố cáo những hành vi vi phạm trong việcquản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Kiểm tra các hoạt động khaithác, chế biến, khai thác tận thu và thu hồi tài nguyên khoáng sản trên địa bàntỉnh theo các nội dung:

- Thanh tra, kiểm tra việc thựchiện khai thác mỏ đúng theo phương án khai thác đối với hoạt động khai tháctrong trường hợp không bắt buộc phải thăm dò, khai thác tận thu khoáng sản vàkhai thác vật liệu san lấp hoặc thiết kế khai thác mỏ đối với hoạt động khaithác công nghiệp;

- Thanh tra, kiểm tra hoạt độngkhai thác cát trên sông, hồ theo các nội dung: Vị trí khai thác, độ sâu khaithác, việc đảm bảo khoảng cách xa bờ các công trình … khi khai thác.

- Kiểm tra việc thực hiện cácnội dung ghi trong giấy phép khai thác, gồm: Vị trí khai thác, các thủ tục vềđất đai, môi trường;

b) Kiểm tra việc thực hiện côngtác bảo vệ môi trường trong khai thác cũng như việc phục hồi môi trường saukhai thác theo quy định;

c) Kiểm tra kết quả hoạt độngkhai thác tại mỏ và việc thực hiện các nghĩa vụ Nhà nước theo quy định;

d) Chủ trì hoặc phối hợp vớiUBND cấp huyện, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và cơ quan liên quan kiểm tra cáchoạt động khai thác khoáng sản trái phép khi phát hiện hoặc có phản ánh củanhân dân;

đ) Xử lý các vi phạm theo thẩmquyền và khi được UBND tỉnh ủy quyền.

4. Các Sở ngành liên quan

a) Sở Công Thương

- Tổ chức thẩm định thiết kế cơsở của các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ theo thẩm quyền;

- Kiểm tra việc sử dụng vật liệunổ công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản so với công suất khai thácđược cấp phép;

- Kiểm tra các vấn đề liên quanđến dây chuyền công nghệ và thiết bị khai thác và các vấn đề kỹ thuật tronghoạt động khai thác;

- Kiểm tra việc thực hiện quyhoạch tài nguyên khoáng sản đã được duyệt đối với các khu vực hoạt động khoángsản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên vàMôi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

b) Sở Xây dựng

- Kiểm tra việc thực hiện quyhoạch tài nguyên khoáng sản đã được duyệt đối với các khu vực hoạt động khoángsản làm vật liệu xây dựng thông thường;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên vàMôi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

c) Sở Giao thông - Vận tải

- Quản lý các tuyến đường vậnchuyển khoáng sản, công tác đấu nối giữa các tuyến đường vận chuyển khoáng sảnvới các tuyến đường công cộng;

- Kiểm tra việc thực hiện các dựán nạo vét, chỉnh trị luồng trên hệ thống các sông trong địa bàn tỉnh. Xử lýcác vi phạm hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền;

- Thực hiện việc quản lý, kiểmtra, giám sát các hoạt động mở bến bãi kinh doanh khoáng sản trên hệ thống cácsông trong địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các bến bãi kinh doanh khoáng sản cónguồn gốc bất hợp pháp;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môitrường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi các tổ chức đã đượccấp Giấy chứng nhận đầu tư hoạt động khoáng sản, nếu phát hiện vi phạm các nộidung ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư thì phối hợp với Sở tài nguyên và Môitrường để tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp Sở tài nguyên và Môitrường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

đ) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường, Cục Thuế tỉnh trong việc tổ chức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệmôi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản,lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản theo quy định.

e) Sở Lao động, Thương binh vàXã hội

- Kiểm tra vấn đề an toàn laođộng và vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản;

- Phối hợp với Sở Công Thươngkiểm tra các vấn đề liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp khi có thư mời.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

Phối hợp cùng Sở Tài nguyên vàMôi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

h) Công an tỉnh

- Kiểm tra các hoạt động vậnchuyển tài nguyên khoáng sản đường sông và đường bộ trên địa bàn tỉnh theo cácnội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Xử lý các viphạm theo phạm vi quyền hạn của ngành hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý theo thẩmquyền, đặc biệt là các hoạt động bơm hút cát trái phép trên sông;

- Điều tra các hành vi vi phạmđể xử lý theo chức năng hoặc đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môitrường kiểm tra các hoạt động khai thác khi có yêu cầu và các hoạt động khaithác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh theo thư mời;

- Hướng dẫn, kiểm tra công tácphòng chống cháy nổ, công tác liên quan đến vận chuyển, bảo quản và sử dụng vậtliệu nổ công nghiệp.

i) Cục Thuế tỉnh

- Hướng dẫn, đôn đốc các tổchức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế tàinguyên, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản theo đúng quy định;

- Căn cứ quy mô sản lượng chophép khai thác để xác định khoản thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đốivới từng tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và kiểm tra, thanh tra việc kêkhai, thực hiện. Xử lý các vi phạm hành chính trong việc nộp phí theo thẩmquyền;

- Lưu giữ và sử dụng số liệu,tài liệu mà cơ sở khai thác khoáng sản và đối tượng khác cung cấp theo chế độquy định;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Tài chính trong thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp về việcthu, nộp các loại thuế, hợp đồng liên doanh, liên kết, chứng từ hoá đơn (kể cảtại khai trường),...Đề xuất biện pháp chống thất thu thuế, thất thoát tàinguyên trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.

k) Các Sở, ngành khác:

Các Sở, ngành khác, trong quátrình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nếu phát hiện các hành vi vi phạmpháp luật về khoáng sản phải thông báo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường đểphối hợp xử lý kịp thời.

Điều 11. Quyền hạn của các cấp, các ngành trong thanh tra, kiểm tra cáchoạt động khoáng sản

1. Đối với công tác thanh tra,kiểm tra định kỳ:

Các Sở, ngành và địa phương hạnchế việc thanh tra, kiểm tra định kỳ luân phiên tại các mỏ khoáng sản.

Hàng năm, khi các Sở ngành xâydựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ có liên quan đến các hoạt động khoángsản trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh phải nghiên cứu, tổng hợp và thống nhấtvới các Sở ngành để sắp xếp lịch kiểm tra chung. Giao Sở Tài nguyên và Môitrường làm Trưởng đoàn, tiến hành tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra theo đúngnội dung và thời gian đã bố trí.

2. Đối với công tác kiểm tra độtxuất

a) Chủ tịch UBND cấp huyện vàUBND cấp xã kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp khai tháckhoáng sản không có giấy phép thuộc địa bàn mình quản lý, áp dụng các hình thứcxử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

b) Thanh tra Sở Tài nguyên vàMôi trường chủ trì, phối hợp cùng các Sở ngành, địa phương có liên quan tiếnhành kiểm tra, xử lý ngay khi phát hiện các hành vi vi phạm hành chính tronglĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định 150/2004/NĐ-CP và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP.

c) Thanh tra các Sở, ngành kháckiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan trong lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyềnhoặc phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theoquy định.

d) Đối với các trường hợp viphạm trong lĩnh vực khoáng sản vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch UBND cấp huyện,Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý theoquy định.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tíchtrong việc thực hiện các quy định trên được khen thưởng theo quy định của phápluật về thi đua khen thưởng.

Điều 13. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quyđịnh trên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm bằng hìnhthức xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại vềvật chất phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Địa phương nào để xảy ra tìnhtrạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý hoặckhông báo cáo kịp thời theo quy định nêu trên, Chủ tịch UBND địa phương đó phảichịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các sở: Tài nguyên vàMôi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tưpháp; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chánh Thanh tra Thanhtra tỉnh; Chỉ huy trưởng: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên Phòng tỉnh; Chủtịch UBND các huyện và thành phố Huế; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây -Lăng Cô; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện vàkiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.