ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NINHTHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày06 tháng 6 năm 2008 của liên bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tinthuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchtại Tờ trình số 535/TTr-SVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 1757/TTr-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận làcơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dântỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thểthao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tínhvà xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sởvà thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dântỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biênchế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướngdẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao vàDu lịch.

3. Trụ sở làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn,5 năm và hằng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thểdục thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụcải cách hành chính Nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực vănhoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương;

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêuchuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hoá và Thông tin thuộcỦy ban nhân dân huyện, thành phố sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thôngtin và Truyền thông.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và dulịch;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơnvị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các hội đồng chuyên ngành về vănhoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình saukhi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vềcác lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4. Về di sản văn hoá:

a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý,sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địaphương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổvà phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

c) Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lậphồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm disản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vàngười Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạngdi tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựngcác công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởngđến cảnh quan, môi trường của di tích;

g) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảovật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy địnhcủa pháp luật;

h) Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốcgia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốcgia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;

i) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, pháthuy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích,nhân vật lịch sử tại địa phương.

5. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiệnphương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lýcủa địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn củaBộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hộidiễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vởdiễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoàicho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chứcnăng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương.

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệthuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường.

- Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xãhội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểudiễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xãhội, từ thiện ở địa phương.

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổchức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địaphương;

d) Cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phươngquản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đếnbiểu diễn nghệ thuật tại địa phương; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tạiđịa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ vàdiễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Dulịch;

e) Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, pháthành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

6. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước bảođảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụchính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miền núi, hảiđảo và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản vănhọc đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách Nhà nước, Hội đồng thẩmđịnh phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tàiliệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuấthoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điệnảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật vềđiện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động,phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi,giải trí công cộng;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiệncác quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địaphương.

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài,tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành trángcủa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh,triển lãm quy mô cấp tỉnh;

c) Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫnhoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn cácloại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý củangành văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liênhoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo các quychế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành;

d) Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dựán xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liênquan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 8. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm vănhọc, nghệ thuật:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp phápcủa Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quanđối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của phápluật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệntrên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảmbảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bảnghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tácgiả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranhchấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyểngiao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho Thư viện cấp tỉnh theo quyđịnh;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theoquy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thưviện cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổchức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10. Về quảng cáo:

a) Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phépthành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụquảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trênbảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vậtthể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và cáchình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộngtrên địa bàn tỉnh;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vivi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừbáo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

11. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyềncổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoácơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của cácthiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Vănhoá, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minhtrong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoátrên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉđạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chịutrách nhiệm Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hoá”;

đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sáchvăn hoá dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phivật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyêntruyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quyhoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sángtác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ độngphục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;

h) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lýkaraoke, vũ trường, quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quầnchúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;

i) Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn họctheo quy định của pháp luật.

12. Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy địnhcủa pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lựctrong gia đình;

b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cáchứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình.

13. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch pháttriển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũhướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thểthao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổbiến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi,giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉđạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước đối với cáchoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch,khu văn hoá thể thao trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạođiều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niênvà các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các mônthể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trênđịa bàn tỉnh;

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổchức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thểthao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

14. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấnluyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khiđược cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, cácgiải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giaovà phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên,trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thaosau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộthể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thaochuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp củaỦy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấnluyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

15. Về du lịch:

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựngcơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch;

c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sửdụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch,điểm du lịch của tỉnh;

d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địaphương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi cóquyết định công nhận;

đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấyphép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trênđịa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy bannhân dân tỉnh;

e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩmquyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địabàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làngdu lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêuchuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ởcó phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ kháchdu lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch,đô thị du lịch;

i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ Hướng dẫn viên dulịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Vănhoá, Thể thao và Du lịch;

k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổchức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triểnlãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

16. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chứcthực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luậtvề văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

17. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, pháttriển liên quan đến văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước đối với cácdoanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm trahoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá, giađình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tựchịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hoá, thể thao và dulịch theo quy định của pháp luật.

20. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễhội văn hoá, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh.

21. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, giađình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và sự phân côngcủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá, gia đình,thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy bannhân dân huyện, thành phố.

23. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, côngnghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước vàchuyên môn nghiệp vụ của Sở.

24. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hoá, gia đình,thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủyban nhân dân tỉnh.

25. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tàinăng văn hoá nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực vănhoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

26. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng,Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ,khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lýcủa Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

27. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngânsách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dântỉnh.

28. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và độtxuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhândân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giaovà theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế củaSở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1. Lãnh đạo Sở: gồm có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trướcTỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hoá, Thểthao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, việc thực hiệnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hạitrong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình;

Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan theo chếđộ thủ trưởng. Tổ chức hoạt động của Sở đều tuân thủ quy định của pháp luật vàQuy chế làm việc của Sở.

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một sốmặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệmvụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủynhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộcSở:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Tổ chức Cán bộ;

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Phòng Nghiệp vụ văn hoá;

e) Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình;

g) Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

h) Phòng Nghiệp vụ du lịch.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a) Bảo tàng tỉnh;

b) Thư viện tỉnh;

c) Trung tâm Văn hoá tỉnh;

d) Trung tâm Nghiên cứu văn hoá Chăm;

đ) Đoàn Ca múa nhạc;

e) Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm;

g) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

h) Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

4. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh phân bổ trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

b) Biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy bannhân dân tỉnh quyết định phân bổ trong tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh sau khiđược Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Việc bổ nhiệm và quản lý cán bộ,công chức, viên chức và người lao động:

a) Các chức danh sau đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tụcvà phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh:

- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở;

- Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

b) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở doGiám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, quytrình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;

c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức,người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối vớicông chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộcSở theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quản lý Nhà nước về văn hoá và thông tin ở huyện, thành phố.

1. Ở huyện, thành phố có Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân huyện, thànhphố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện quảnlý Nhà nước về: vănhoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vựcvăn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báochí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệthông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệmquyết định thành lập Phòng Văn hoá và Thông tin, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chỉ đạo tổ chức hoạt động đúng theoquyđịnhtạiThông tư số 43/ 2008/TT LT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của liên bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Dulịch, Bộ Nội vụvà Thông tư số 03/2008/TT LT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của liên bộ Bộ Thông tin vàTruyền thông, Bộ Nội vụ.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thaythế các Quyết định sau đây:

a)Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Vănhoá - Thông tin tỉnh Ninh Thuận;

b)Quyết định số 230/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thểdục Thể thao tỉnh Ninh Thuận;

c)Quyết định số 226/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thươngmại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

2.Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a)Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, đổitên, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng trình tự,thủ tục quy định của pháp luật;

b)Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Trung ương và của Ủyban nhân dân tỉnh;

c)Quyết định ban hành nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng thuộc Sở; quy địnhchức danh công chức cho từng phòng đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụđược giao và phù hợp tình hình thực tế của Sở;

d)Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc; Trưởngphòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; cán bộ, công chức của Sở;

đ)Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở, nội quy cơ quan, các quy định kháccó liên quan đảm bảo cho điều hành, hoạt động của Sở theo quy định của phápluật;

e)Chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra mọi hoạt động của Sở đảm bảođạt hiệu quả.

Trongquá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý thì tổng hợp và thốngnhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổsung.

3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà