UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2677/QĐ-UBND .VX

Vinh, ngày 02 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂNĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ V/vban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 1212/TTr /QLVHngày 20/7/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An (Có văn bản đính kèm).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của BanChỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An.

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnhNghệ An, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các Sở, Ban ngành,địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜISỐNG VĂN HÓA TỈNH NGHỆ AN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND VX ngày 02 tháng 08 năm 2007củaUỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quychế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉđạo).

Điều 2. Hoạtđộng của Ban Chỉ đạo nhằm: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thứcvề văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng sâu rộng trên địa bàn tỉnh NghệAn.

Điều 3. BanChỉ đạo hoạt động thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực, hiệu quả, không ngừngđổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban Chỉđạo thực hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sángtạo của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈĐẠO, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Nhiệmvụ của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An có chức nănglàm tư vấn cho UBND tỉnh về quản lý, chỉ đạo việc xây dựng con người Nghệ An cótư tưởng, đạo đức, tình cảm, lối sống phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dântộc và đời sống văn hóa tiến bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóaVIII) của Đảng.

2. Xây dựng kế hoạch,chương trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Chỉ đạo tổchức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trìnhtriển khai thực hiện phong trào.

4. Đề ra cácchủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập trung mọi lực lượng đẩymạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa”.

5. Tổ chức sơkết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến,các nhân tố mới trong phong trào; khen thưởng và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnhkhen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể, khu dân cư có thành tích xuất sắctrong phong trào.

6. Tổ chứcbồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khaithực hiện phong trào.

7. Chỉ đạo hoạt động,kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấplàm Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo ngành Văn hóa - Thông tin và Mặt trậnTổ quốc các cấp làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Công tác Mặt trận làmTrưởng ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ởkhu dân cư”.

Điều 6. Nhiệmvụ của Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Chịu trách nhiệmchung về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện cácchương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập,chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; các hội nghị triển khai công tác, sơ kết,tổng kết phong trào.

3. Phân côngnhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa cácthành viên Ban Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thành,thị.

4. Chỉ đạoxây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệmvụ của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Thay mặt Trưởng BanChỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác,sơ kết, tổng kết phong trào khi được Trưởng ban uỷ quyền.

2. Chỉ đạothực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo sự phâncông của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Nhiệmvụ của Thường trực Ban Chỉ đạo:

Thường trực Ban Chỉ đạogồm các thành viên Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và đại diệncác cơ quan: Sở Văn hóa - Thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổquốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Nhiệm vụ của Thường trựcBan Chỉ đạo:

1. Tham giachuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạtđộng của Ban Chỉ đạo để đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

2. Thay mặtBan Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện các hoạt động đột xuất quan trọng, cấp bách.

3. Thảo luận,quyết định các hoạt động của Ban Chỉ đạo giữa 2 kỳ họp và báo cáo Ban Chỉ đạotại kỳ họp gần nhất.

4. Chỉ đạothực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉđạo.

Điều 9. Nhiệmvụ của các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ chung:

a) Tham gia đầy đủ cáchoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm cụ thể củathành viên, cơ quan thành viên được quy định tại Điều 5 và Điều 10 của Quy chếnày.

b) Trực tiếpchỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào theo hệ thống tổ chức sở, ban,ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

c) Xây dựngvà chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp liên quan, lồng ghépthực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Nhiệm vụcụ thể của các thành viên:

- Sở Văn hóa - Thôngtin: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liênđoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉđạo; Chủ trì chỉ đạo phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng bản văn hóa,Khối phố văn hóa.

- Ban Tuyêngiáo Tỉnh uỷ: phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thôngtấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh: chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận, Ban Dân tộc và các đoànthể tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đoàn kết các dântộc, tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;Chủ trì chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ởkhu dân cư”.

- Liên đoànLao động tỉnh: chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, chỉđạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp có đời sống văn hóa tốt và phong trào học tập, lao động, sáng tạo trongcông nhân, viên chức lao động.

- Hội Nôngdân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội CựuChiến binh: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, chỉ đạo tổ chức triểnkhai thực hiện cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa” theo hệ thống đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức triển khai thực hiệnphong trào xoá đói giảm nghèo.

- Sở Thể dục- Thể thao: chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạotổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gươngBác Hồ vĩ đại”.

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Công antỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào phòng, chống tệ nạn xãhội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

- Sở Y tế:chủ trì triển khai công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân gắn với việc xâydựng gia đình văn hóa sức khoẻ, làng, khu phố văn hóa sức khoẻ, xã đạt chuẩnquốc gia về y tế.

- Sở Khoa học - Công nghệ: chủ trì phong trào họctập, lao động sáng tạo.

- Sở Giáo dục và Đàotạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa -Thông tin để chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong các trường học, lực lượng Công annhân dân và lực lượng vũ trang.

- Sở Tàichính: hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, huy động, quản lý và sử dụng các nguồnkinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp.

- Uỷ ban Dânsố - Gia đình và Trẻ em: chỉ đạo triển khai công tác Dân số - Gia đình và Trẻem.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: hướng dẫncông tác thi đua - khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”.

- Hội Văn học - Nghệ thuật: tổ chức các hoạt độngsáng tác văn học - nghệ thuật về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 10. BanChỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, làm việctheo chế độ tập thể, quyết định theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi tráchnhiệm của mình.

Điều 11. Theođề nghị của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo trình Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định danh sách thành viên, bổ sung, thay thếthành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 12. BanChỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Giámđốc Sở Văn hóa - Thông tin, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập bộ phận thư ký bánchuyên trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm đại diện các ngành thành viên BanChỉ đạo.

Điều 14. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa - Thông tin để giao dịchvà ban hành các văn bản liên quan.

Điều 15. Kinhphí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiệnhành.

Điều 16. Hộihọp:

1. Họp BanChỉ đạo: 6 tháng một lần

2. Họp Thườngtrực Ban Chỉ đạo: 3 tháng một lần.

3. Hội nghịsơ kết 6 tháng

4. Hội nghịtổng kết: 1 năm một lần

Điều 17. Kiểmtra phong trào:

1. Thành viênBan Chỉ đạo kiểm tra phong trào ở các huyện, thành, thị được phân công phụtrách 1 năm một lần.

2. Thường trực Ban Chỉđạo có thể tổ chức đoàn kiểm tra bất thường khi có việc đột xuất.

Điều 18. Chếđộ báo cáo

Thành viênBan Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị báo cáo bằng văn bản tìnhhình thực hiện cuộc vận động với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Văn hóa -Thông tin) 6 tháng một lần (trước ngày 20/6 và ngày 30/11 hàng năm).

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. TrưởngBan Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chếnày.

Điều 20. Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò căn cứ vào Quychế này, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cáchuyện, thành, thị./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành