ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2680/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNHSỐ 2865/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂNCƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020,ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương tại Tờ trình số 2500/TTr-SCT ngày 27/8/2014 về việc bổ sung Quy hoạch pháttriển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm2020, định hướng đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 1 của Quyếtđịnh số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh như sau:

c) Số lượng cửa hàng LPG, trạm nạpLPG vào chai phát triển mới đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Dự kiến trong kỳ Quy hoạch này bổsung xây dựng mới 357 cửa hàng kinh doanh LPG, 03 trạm nạp LPG vào chai đạtchuẩn theo quy định tại TCVN: 6223:2011. Chi tiết theo bảng dưới đây:

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCHCƠ SỞ KINH DOANH LPG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020

TT

Tên địa phương

(thành phố/huyện/ thị xã)

Số cửa hàng

Kho, trạm cấp, chiết nạp đến năm 2020

Hiện có 2010 (1)

Dự kiến tăng (2)

Lũy kế tăng (3)

Dự kiến đến 2020 (1) + (3)

Kho trung chuyển

Trạm nạp vào chai

Trạm cấp LPG

1

TP. Biên Hòa

275

191

234

509

3

9

2

Thị xã Long Khánh

30

9

30

60

-

3

3

Huyện Nhơn Trạch

45

27

40

85

-

2

4

Huyện Long Thành

56

11

45

101

1

8

5

Huyện Vĩnh Cửu

45

5

22

67

-

1

6

Huyện Trảng Bom

77

40

55

132

1

-

7

Huyện Thống Nhất

55

20

22

77

-

-

8

Huyện Xuân Lộc

64

8

16

80

-

2

9

Huyện Cẩm Mỹ

29

0

14

43

-

1

10

Huyện Định Quán

71

17

23

94

-

1

11

Huyện Tân Phú

38

29

52

90

-

1

Tổng cộng

785

357

553

1.338

5

28

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm cậpnhật vào quy hoạch ngành thương mại và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơnvị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung và điều chỉnh tạiĐiều 1 của Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnhĐồng Nai. Những nội dung khác của Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tàinguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, lãnh đạo các đơn vị vàcác cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh