THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về thi hành kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan trách nhiệm

đến vụ cháy rừng U Minh

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;

Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 142-CV/TW ngày 03 tháng 3 năm 2003 về thi hành kỷ luật các đồng chí Trương Quốc Tuấn, Võ Thanh Bình.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (tại văn bản số 29/BC-UB ngày 20 tháng 6 năm 2002), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại văn bản số 1847/BNN-KL ngày 09 tháng 7 năm 2002), của Tổng Thanh tra Nhà nước (tại văn bản số 677/TTNN ngày 15 tháng 7 năm 2002) và theo đề nghị của Ban thường vụ tỉnh Uỷ tỉnh Cà Mau (tại văn bản số 40-KL-TU ngày 14 tháng 5 năm 2002).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể và cá nhân có tên sau đây liên quan trách nhiệm đến vụ cháy rừng U Minh tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau:

1. Tập thể lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Ông Trương Quốc Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

3. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

4. Ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

5. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải