UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2729/2010/QĐ-UBND

Việt Trì,ngày 01 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TỶ LỆPHÂN BỔ CHI HOẠT ĐỘNG, BỒI DƯỠNG, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ANTOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày25/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sửdụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đườngbộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 963/2010/TC-QLNS ngày 14 tháng 06 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phân bổ chi hoạtđộng, bồi dưỡng, mua sắm trang thiết bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông trênđịa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Đối với lực lượng Công an:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Mục III, Thông tư 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính, tỷ lệ phân bổ tiền phạt vi phạm hành chính là70%. Phần kinh phí được trích, coi là 100% và được phân bổ như sau:

1.1. Dành 60% để chi cho các hoạt động của lựclượng, trong đó:

a. Dành tối đa 5% để chi cho việc tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm thực hiệnmục tiêu kiềm chế, tiến tới giảm dần tốc độ gia tăng tai nạn giao thông đườngbộ và ùn tắc giao thông bằng các hình thức như: Tổ chức hội thảo, biểu diễn vănnghệ, mít tính, diễu hành cổ động, căng panô biểu ngữ, phát hành tờ rơi hoặc kýhợp đồng với các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng và phát cácchương trình phục vụ tuyên truyền giáo dục cho nhân dân;

b. Dành tối đa 20% để chi bồi dưỡng cho lực lượngtrực tiếp tham gia công tác bảo đảm TTATGT, bao gồm:

- Cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia công tácTTATGT, mức chi tối đa 1.500.000 đ/người/tháng;

- Cán bộ chiến sĩ tham gia công tác TTATGT ban đêm(bao gồm cả lực lượng chống đua xe trái phép) được bồi dưỡng thêm 100.000đồng/người/ca, mức tối đa 500.000 đồng/người/tháng;

c. Dành tối đa 4% để chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ,chiến sĩ bị thương, tai nạn hoặc gia đình cán bộ chiến sỹ hy sinh trong khi làmnhiệm vụ bảo đảm TTATGT; Chi thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xửphạt vi phạm hành chính, chi phí giám định và khắc phục hậu quả tai nạn giaothông trên địa bàn. Nếu có phát sinh thì chi theo thực tế hoặc điều chỉnh linhhoạt cho các nhiệm vụ cần thiết khác;

d. Dành tối đa 5% để chi đào tạo, tập huấn, chi sơkết, tổng kết, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác bảo đảm TTATGT;

e. Dành tối đa 20% để chi bảo dưỡng, sửa chữaphương tiện, máy móc thiết bị, sân bãi, nhà kho tạm giữ phương tiện vật chứngvi phạm hành chính, mua xăng dầu;

f. Dành tối đa 6% để chi cho thông tin liên lạc,văn phòng phẩm, sổ sách, biểu mẫu xử phạt, băng đĩa ghi âm, ghi hình, đèn pin,biển báo, loa đài và các chi phí khác liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT;

1.2. Dành 40% cho chi đầu tư mua sắm phương tiện,trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng Công an; Chi đầutư xây dựng kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm, xây dựng nhà tiếp dân. Việcmua sắm, phượng tiện, trang thiết bị, xây dựng, thực hiện theo tiêu chuẩn, địnhmức, chế độ hiện hành.

2. Đối với lực lượng Thanh tra giao thông vận tảitại địa phương:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Mục III, Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính, tỷ lệ phân bổ tiền phạt vi phạm hành chính là10%. Sau khi hỗ trợ cho Thanh tra giao thông vận tải Trung ương đóng và hoạtđộng ổn định tại địa phương theo qui định; Trích cho Trạm cân kiểm tra xe vàCảng vụ đường thuỷ nội địa theo qui định (nếu có). Phần kinh phí được sử dụngcoi là 100% và được phân bổ như sau:

2.1. Dành 70% để chi cho các nội dung theo Thông tưsố 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính. Trong đó, chi bồi dưỡng chocán bộ Thanh tra không quá 20%, mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Dành 30% để mua sắm trang thiết bị phục vụtrực tiếp công tác bảo đảm TTATGT; việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theotiêu chuẩn, định mức, chế độ qui định hiện hành.

3. Đối với Ban An toàn giao thông tỉnh:

Căn cứ quy định tại khoản 3, Mục III, Thông tư số89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính, tỷ lệ phân bổ tiền phạt vi phạmhành chính là 10%. Phần kinh phí được trích, được coi là 100% và được sử dụngnhư sau:

a. Thực hiện chi cho các nội dung quy định tạikhoản 2 mục IV Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính, căncứ tình hình thực tế hàng năm Ban An toàn giao thông tỉnh trình UBND tỉnh phêduyệt;

b. Chi hoạt động kiểm tra liên ngành, mức chi bồidưỡng cho các đối tượng trực tiếp tham gia là 50.000 đồng/người/ngày, tối đa600.000 đồng/người/tháng;

c. Chi bồi dưỡng cho các thành viên Ban An toàngiao thông tỉnh, mức chi cụ thể:

+ Trưởng, Phó ban và Uỷ viên chuyên trách kiêmChánh văn phòng 700.000 đồng/người/tháng;

+ Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh: 600.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên Ban ATGT tỉnh: 400.000đồng/người/tháng;

+ Cán bộ chuyên trách giúp việc Ban ATGT tỉnh:400.000 đồng/người/tháng;

+ Cán bộ kiêm nhiệm giúp việc Ban ATGT tỉnh: 300000 đồng /người/tháng.

4. Các lực lượng khác:

Căn cứ quy định tại khoản 4, Mục III, Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính, trích 10% cho các lực lượng khác trực tiếptham gia vào công tác TTATGT tại huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường,thị trấn (trừ lực lượng Công an và Thanh tra giao thông vận tải địa phương).Phân bổ cho Ban chỉ đạo ATGT các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thịtrấn. Kinh phí được phân bổ coi là 100%.

Giao Trưởng Ban chỉ đạo An toàn giao thông, huỵện,thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn quyết định các khoản chi cụ thể phùhợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng không vượt quá tỷ lệ tối đa quyđịnh sau đây:

a. Dành 20% để chi hoạt động của bộ máy của Ban chỉđạo An toàn giao thông;

b. Dành 50% chi cho các lực lượng trực tiếp thamgia bảo đảm TTATGT của địa phương;

c. Dành tối đa 30% để chi cho các nhiệm vụ khácphục vụ công tác bảo đảm TTATGT tại địa phương;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/09/2010. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Các nội dung khác quy định tại Quyết định này đượcthực hiện theo quy định tại Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của BộTài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xửphạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt vàđường thuỷ nội địa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủtrưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải,Sở Tư pháp; Công an tỉnh Phú Thọ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban An toàn giao thôngtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức và các nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Bộ TP;
- TTTU, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ TP;
- Công báo (2b);
- Website Chính phủ;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH2.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh