UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNHSỐ 50/2010/QĐ-UBND NGÀY 20/5/2010 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ XÂY DỰNGĐIỂM TẬP KẾT, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI KHU VỰC NÔNG THÔN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, kỳ họpthứ 11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 156/2010/NQ-HĐND16 ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vậnchuyển rác thải khu vực nông thôn;

Căn cứ văn bản số 51/TTHĐND17 ngày06/6/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến vào Dự thảocác quyết định thực hiện theo NQ của HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điểm 2, Khoản 2 và Ý 1,Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 củaUBND tỉnh.

- Điểm 2, Khoản 2, Điều 1: Các doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân vận chuyển rác thải phải có đủ năng lực, có giấy phépkinh doanh dịch vụ, có hợp đồng vận chuyển rác thải với UBND cấp huyện.

- Ý 1, Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1: Hỗtrợ 100% lãi suất Ngân hàng cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư mua sắmphương tiện để vận chuyển rác thải trong thời hạn tối đa không quá 6 năm, kể từngày được phép lưu hành và ký hợp đồng vận chuyển rác thải với UBND cấp huyện.

Dừng hỗ trợ đối với chủ phương tiệnchấm dứt hợp đồng vận chuyển rác thải tại các địa phương trên địa bàn tỉnh BắcNinh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quyết định số50/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh không sửa đổi trong Quyết định nàyvẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có vướng mắc, các ngành, các cấp phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môitrường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Sở Tài nguyên vàMôi trường hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và HĐND tỉnh tại kỳhọp cuối năm.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộcUBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh