THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 274/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về đê điều ngày 16 tháng 11 năm 1989 và Nghị định số 429/HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 1990, của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định việc thi hành Pháp lệnh về đê điều;

Xét báo cáo của Bộ Thuỷ lợi và báo cáo thẩm định của Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà nước, do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường thành lập;

Căn cứ kết quả các cuộc họp ngày 21 tháng 4 năm 1995 và ngày 26 tháng 4 năm 1995, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với sự tham gia của đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội;

Trên cơ sở kết quả xử lý bước 1, để đảm bảo an toàn, bền vững lâu dài cho đoạn đê bảo vệ Hà Nội và giữ nghiêm kỷ cương phép nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện phương án xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân, thuộc quận Ba Đình và huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, theo những nội dung cơ bản sau:

1. Về xử lý kỹ thuật:

Xét tính chất chịu lực kém của nền đê và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi khác ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân; trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học về lĩnh vực này; để đảm bảo an toàn cho đê, giao cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện xử lý kỹ thuật bước 2 như sau:

a. Quyết định và chịu trách nhiệm về các biện pháp xử lý kỹ thuật; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp đó để tăng cường ổn định cho đê và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý trong phạm vi bảo vệ đê, cần tập trung giải quyết sớm vùng phụ cận.

b. Quyết định và công bố mức xử lý cụ thể đối với nhà và công trình trong phạm vi bảo vệ đê theo 3 loại đã ghi ở Điều 3, Quyết định số 158/TTg ngày 16 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng các công trình ở phần đất trống còn lại, phải tuân thủ chặt chẽ pháp luật về đê điều.

c. Việc xử lý kỹ thuật bước 2 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 1995.

2. Về xử lý theo pháp luật:

Giao cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, căn cứ pháp luật về đất đai, Pháp lệnh về đê điều, Nghị định số 429/HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 1990, của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), các quy định về xây dựng..., phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các vi phạm và lập lại trật tự xã hội ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân.

Trong quá trình xử lý cần phân biệt cụ thể từng trường hợp đối với người có nhà, công trình trong phạm vi bảo vệ đê để có chính sách, biện pháp thích hợp. Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật thì tuỳ theo mức độ và tính chất của hành vi mà xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ Nội vụ khẩn trương tiến hành điều tra, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, để sớm đưa ra xét xử những người có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều, tại đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân, nhằm tạo điều kiện tốt cho việc xử lý bước 2 và tạo đà thúc đẩy việc thực hiện một số chủ trương của Nhà nước và của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Điều 2. Việc xử lý bước 2 phải tiến hành khẩn trương, kiên quyết, công khai, công bằng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền, giải thích để mọi người, mọi tổ chức hiểu, làm theo pháp luật và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với người không thực hiện.

Điều 3. Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cân đối, cấp đủ và kịp thời kinh phí theo dự toán của Bộ Thuỷ lợi (trong phần vốn đã ghi trong kế hoạch năm 1995).

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Tài chính để giải quyết kinh phí cho việc xử lý bước 2.

Điều 4. Căn cứ vào các quy định hiện hành và kinh nghiệm xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân (Hà Nội), Bộ Thuỷ lợi có trách nhiệm:

Xây dựng quy hoạch bảo vệ an toàn đê Hà nội; công bố để nhân dân biết, thực hiện, kiểm tra và làm cơ sở để triển khai quy hoạch bảo vệ an toàn đê trong cả nước.

Chỉ đạo và phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều trên toàn tuyến đê của thành phố;

Chỉ đạo các tỉnh có đê xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm Pháp lệnh về đê điều, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đê, nhất là ở những nơi xung yếu, kịp thời thời phong chống bão lụt năm 1995.

Tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh về đê điều trong cả nước và đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn lâu dài cho đê.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có để căn cứ theo tinh thần Quyết định này chỉ đạo việc xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở địa phương mình./.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt