a

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2746/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 12năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC GIẢI QUYẾT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yếtthủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4317/TTr-STNMT ngày 22 tháng 12năm 2014 vàGiám đốc Sở Tư pháp tại công văn số 2040/STP-KSTTHC ngày 16 tháng 12năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước giải quyết tại Sở Tài nguyên vàMôi trường tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước tại Quyết địnhnày thay thế thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước đã được công bốtại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8năm 2009 và Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNHVỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC GIẢI QUYẾT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 2746/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Thuận)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

2

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

3

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

4

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất

5

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

6

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

7

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

8

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

9

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

10

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

11

Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước (thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước)

12

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

13

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

14

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

15

Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 2746/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Chương trình phát triển giống nông nghiệp và thủy sản chủ lực tỉnh Tiền Giang đến năm 2015