BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 232/TĐC-QĐ ngày 23 tháng 10 năm 1995 "Quy định các loại hình lắp ráp và sản xuất động cơ đốt trong"

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Nghị định số 22/HĐBT ngày 08/12/1994 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong Công văn số 1020/KT-TH ngày 02-3-1995 giao Bộ Khoa học công nghệ và môi trường chỉ đạo Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nghiên cứu và ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật dạng SKD, CKD, IKD cho động cơ đốt trong để áp dụng thống nhất trong cả nước;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổng hợp pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Sửa đổi Quyết định số 232/TĐC-QĐ ngày 23 tháng 10 năm 1995 của Tổng cục trưởng Cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng ban hành quy định các loại hình lắp ráp và sản xuất động cơ đốt trong như sau:

Mục "2.2 Loại hình lắp ráp IKD" điều "nhóm 2: toàn bộ phần thân động cơ" được sửa lại là "nhóm 2: thân máy".

Phụ lục 1: "Mục 1.3.2 Nhóm thanh truyền" phần chú thích được bổ sung thêm chi tiết 10 và sửa lại là:

Chú thích: trong loại hình lắp ráp CKD nhóm thanh truyền, các chi tiết 8, 9, 10, 11 và 12 được phép lắp ráp với nhau.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Trí Long