UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2767/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯVÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ TẦMNHÌN ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khukinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ViệtNam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Công văn số 1352/TTg-KTN ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh,bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre; Công văn số 675/TTg-KTN ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạchcác khu công nghiệp tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệptại Tờ trình số 115/TTr-KCN ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc phê duyệt Đề ánthu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thu hút đầu tưvào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và tầmnhìn đến năm 2020, bao gồm những nội dung chính sau đây:

1. Quan điểm:

Thu hút đầu tư để phát triển khu công nghiệp làyêu cầu khách quan. Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh chưa đủ khả năng tiếp tụcđầu tư hạ tầng, việc kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triểnkhu công nghiệp nhằm góp phần sử dụng tốt các nguồn lực của tỉnh, thúc đẩy pháttriển nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

2. Mục tiêu:

Thực hiện kêu gọi đầu tư hạ tầngcác khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, theo thứtự ưu tiên:

1. Khu công nghiệp Giao Hoà (diệntích 270ha).

2. Khu công nghiệp Thành Thới (diệntích 150ha).

3. Khu công nghiệp An Hiệp mở rộng(diện tích 150ha).

4. Khu công nghiệp Thanh Tân (diệntích 200ha).

5. Khu công nghiệp Phú Thuận (diệntích 230ha).

6. Khu công nghiệp Phước Long (diệntích 200ha).

Trong quá trình xúc tiến đầu tư, nếunhà đầu tư chọn khu công nghiệp nào đầu tư thì tỉnh sẽ xem xét cho triển khaikhu công nghiệp đó trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về điều kiệntriển khai phát triển khu công nghiệp.

3. Giải pháp chủ yếu thực hiện kêugọi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp:

Những ưu đãi đối với đầu tư hạ tầngkhu công nghiệp theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 củaUỷ ban nhân dân tỉnh:

- Về thuê đất: Đơn giá thuê đất đốivới các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp bằng không phẩy bảy mươi lăm phầntrăm (0,75%) giá thuê đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm; được miễntiền thuê đất trong thời gian xây dựng và mười lăm (15) năm tiếp theo sau khi kếtthúc thời gian xây dựng cơ bản. Riêng đối với dự án đầu tư hạ tầng Khu côngnghiệp Phú Thuận được miễn tiền thuê đất (thuộc trường hợp dự án đầu tư hạ tầngkhu công nghiệp trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Tỉnh sẽ hỗ trợ với mức tối đa bằngba mươi phần trăm (30%) chi phí giải toả đền bù cho từng khu công nghiệp, khutái định cư và nhà ở công nhân.

- Ngoài diện tích đất khu côngnghiệp đã được quy hoạch, nhà đầu tư sẽ được tỉnh cho thuê thêm một phần diệntích phù hợp để phục vụ cho việc tái định cư, xây dựng nhà ở công nhân, khuchuyên gia và khu hậu cần phục vụ cho khu công nghiệp và trong vùng.

- Nhàđầu tư được tự đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước và phân phối phục vụ chocác doanh nghiệp, hệ thống và phân phối điện trong khu công nghiệp.

- Vềngành nghề đầu tư, tùy theo điều kiện của từng vùng, từng thời kỳ tỉnh chấp thuậntất cả các ngành sản xuất, trừ các ngành gây ô nhiễm môi trường, các ngành theoquy định quản lý chuyên ngành hoặc theo quy hoạch của Chính phủ.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu côngnghiệp chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các sở, ngành tổ chức triểnkhai thực hiện Đề án này. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Quản lý cáckhu công nghiệp thực hiện tốt Đề án này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thủtrưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHCao Văn Trọng