ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
-------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tại Tờ trình số 1123/TTr-SQHKT ngày 23 tháng 4 năm 2012; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 3378/TTr-VP ngày 09 thán g 5 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------
Số: 2768/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

STT
Số seri
Tên thủ tục hành chính
I
Thủ tục hành chính mới ban hành
1
Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI
BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch
- Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
· Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM ( số 168 Pasteur-P.Bến Nghé-Quận 1 từ 7giờ 30 đến 11giờ30 các buổi sáng từ Thứ hai đến Thứ Bảy hàng tuần)
Khi nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

>> Xem thêm:  Không có tên cha trong giấy khai sinh thì có để con mang họ cha được không ? Sửa lại tên bố mẹ trong giấy khai sinh ?

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM (từ 13giờ đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ hai đến Thứ Sáu hàng tuần). Nếu quá ngày hẹn trả kết quả cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận Trả kết quả của Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);
+ Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000- 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan- đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
a. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

>> Xem thêm:  Tư vấn về thủ tục đổi tên và làm lại giấy khai sinh cho con ? Cách làm lại giấy khai sinh để đổi tên đệm cho trẻ ?

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Quy hoạch-Kiến trúc.
d. Cơ quan phối hợp(nếu có): Không có
- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc Văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ quy hoạch.
- Lệ phí (nếu có): Không có
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.
· Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

>> Xem thêm:  Thủ tục và hồ sơ đổi tên trong giấy khai sinh ? Điều kiện để được thay đổi tên trên giấy khai sinh ?

Mẫu Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin quy hoạch
tại Thành phố Hồ Chí Minh)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH
Kính gửi: ……………………….
Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): ...........................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: .............................., đường: .............................................

>> Xem thêm:  Cải chính hộ tịch đổi tên cha mẹ trên giấy khai sinh cho con ? Đăng ký thêm cha trong giấy khai sinh ?

Phường (xã/thị trấn):........................................ , quận (huyện)..................................................
- Số điện thoại:................................................ .........................................................
2. Vị trí khu đất, lô đất đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch:
- .................................................................................................................
Phường (xã/thị trấn):……………..……. quận (huyện)...................................................................
- Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: ............ do ..................... lập ngày ...................).
3. Mục đích của việc yêu cầu cấp Chứng chỉ quy hoạch:
- .................................................................................................................
4. Chức năng công trình dự kiến (nếu có mục đích để đầu tư xây dựng công trình):
..........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Có được xóa tên cha trong Giấy khai sinh để tử bỏ quyền làm cha ? Không ghi tên cha khi khai sinh được không ?

Đề nghị …………...............…cung cấp cho tôi (hoặc tổ chức) Chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..…tháng..…năm……
Người làm đơn
Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

>> Xem thêm:  Xóa bỏ tên cha trong giấy khai sinh có được không ? Quy định về tên cha trên giấy khai sinh của con