ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

_______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3208/SGD &ĐT-GDTH ngày 23/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Tiểu học Dương Quang, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong thời hạn 5 năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Quang căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường