THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 277/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc nâng cấp Trường trung học Sư phạm Ninh Bình thành Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 31/TT-UB ngày 25 tháng 11 năm 1996 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2109/KHTC ngày 26 tháng 03 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình thành Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình.

Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình có nhiệm vụ:

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng.

Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, chịu sự quản lý ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước áp dụng cho hệ thống các Trường Đại học và Cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành và Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh